PFSz zajmuje stanowisko w sprawie koordynowanej opieki nad pacjentami z zawałem serca.

Polska Federacja Szpitali opiniuje pozytywnie założenia projektu zarządzenia Prezesa NFZ wprowadzającego nowe świadczenie – Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał).  Zgadzamy się przede wszystkim z celem przedmiotowego projektu, którym jest obniżenie wskaźnika śmiertelności odległej.

Proponujemy aby podmiotem koordynującym mógł być także szpital posiadający przyszpitalną poradnię internistyczną.  Proponujemy dopuścić szpitale, które prowadzą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w dziedzinie rehabilitacji, a nie tylko posiadające oddział stacjonarny lub dzienny rehabilitacji kardiologicznej.  Proponujemy dopuszczać także konsorcja podmiotów leczniczych, które wspólnie spełniały by wymagania.

Proponujemy aby w Etapie IV – ambulatoryjna opieka kardiologiczna w punkcie 3 dopuścić także konsultacje internistyczne w ramach nowo tworzonych przyszpitalnych poradni chorób wewnętrznych.  W Etapie IV należało by przewidzieć dodatkowo konsultacje dietetyka oraz udziału pacjenta w programie zaprzestania palenia papierosów.  Na te elementy, które są uznane za kosztowo-efektywne powinny być przeznaczone dodatkowe środki finansowe w modelu fee-for-service.

W kwestii koordynacji opieki uważamy, że NFZ powinien zabezpieczyć 24 godzinną infolinię dla pacjentów objętych programem KOS-zawał, która wspomagała by pacjentów oraz świadczeniodawców.  Docelowo powinien zostać utworzony ośrodek koordynowanej opieki przy każdym oddziale wojewódzkim NFZ, którego zadaniem powinno być wsparcie pacjentów oraz świadczeniodawców.  Ośrodek taki powinien być prowadzony przez odpowiednio wykształconych menedżerów koordynowanej ochrony zdrowia.

Postulujemy poprawę finansowania wszystkich świadczeń szpitalnych oraz rehabilitacyjnych związanych z realizacją programu KOS-zawał.