Jakość w ochronie zdrowia: Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali

Nasza wizja: jakość w ochronie zdrowia – ponad podziałami

Polska Federacja Szpitali przedstawia następujące stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – zwaną dalej UoJ

Zdaniem Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) jakość w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta jest w interesie wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, w tym oczywiście także menedżerów Szpitali oraz szeroko rozumianego środowiska pracodawców. Dlatego też jesteśmy za dążeniem do wspólnego doskonalenia jakości świadczeń medycznych z wykorzystaniem doświadczeń krajowych oraz dobrych praktyk międzynarodowych.

Autoryzacja

Instytucja finansująca świadczenia zdrowotne, np. instytucja ubezpieczeniowa albo płatnik publiczny ma prawo do wyznaczania podstawowych standardów wobec kontraktujących podmiotów leczniczych. Dlatego też popieramy autoryzację jako formę licencjonowania przez płatnika publicznego. Wymagania wobec wizytatorów autoryzacji mogły by być jednak wyższe.

Akredytacja

Proces wyróżniania najlepszych jest dobrą formą promowania jakości, także w ochronie zdrowia. Zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi akredytację powinny przeprowadzać niezależne ale autoryzowane na danym rynku instytucje, posiadające doświadczenie oraz odpowiednie zasoby. Dlatego też z uznaniem przyjmujemy postanowienia Art. 4, w którym znalazł się zapis (pkt.3a) o posiadaniu akredytacji, certyfikatu albo świadectwa potwierdzającego jakość wydanego przez NIEZALEŻNĄ akredytowaną jednostkę.  Popieramy ten fundamentalny dla akredytacji zapis, jednakże z korektą dotyczącą rodzaju zezwolenia dla niezależnej  jednostki, która powinna być autoryzowana, a nie akredytowana, jak zapisano.  Niestety dalsze zapisy UoJ nie są zgodne z tą, jak podkreślamy – fundamentalną zasadą akredytacji, która ma być całkowicie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Liczne kolejne zapisy w wielu miejscach podkreślają, że akredytacja ma być prowadzona przez ośrodek całkowicie zależny od ministra, standardy mają być ustalane przez radę akredytacyjną ale zatwierdzanie przez ministra, a skład rady charakteryzuje się przewagą delegatów ministerialnych z całkowitym pominięciem środowiska fachowców zarządzania jakością – menedżerów szpitali.

Polska Federacja Szpitali proponuje zmianę optyki myślenia o jakości w ochronie zdrowia, na myślenie ponad podziałami oraz na wprowadzenie spójności zapisów z zawartą w UoJ jakże słuszną zasadą niezależności instytucji akredytacyjnych. Proponujemy zatem powołanie Krajowej Rady ds. Akredytacji w Ochronie Zdrowia, złożonej z kluczowych uczestników systemu, której naczelnym zadaniem ma być autoryzowanie instytucji zajmujących się akredytacją podmiotów leczniczych, zarówno instytucji krajowych, jak i też międzynarodowych chętnych do aktywności w naszym kraju. Natomiast proces akredytacji należy pozostawić autoryzowanym podmiotom w myśl zasady „credo” – znaczy „wierzyć”. Krajowa Rada powinna natomiast monitorować autoryzowane podmioty oraz mieć wpływ na dostosowanie standardów do warunków krajowych. Posiadanie akredytacji wydanej przez autoryzowaną instytucję powinno być wynagradzane przez płatnika publicznego ,a także przez innych płatników.  Dopuszczenie autoryzacji wiodących instytucji międzynarodowych może dodatkowo mieć walor promocji polskich szpitali za granicą, które m.in. z powodu braku rozpoznawanych certyfikatów akredytacyjnych nie dorobiły się należnej im marki międzynarodowej.

Pozostałe zapisy dotyczące akredytacji, a które nie idą w parze z najwyższymi standardami to np. wyjątkowo niskie wymagania wizytatorów, wobec których nie wymaga się w UoJ, ani wyższego wykształcenia, ani odpowiedniego doświadczenia. Co ciekawe, wymagania wobec wizytatorów zapisane w UoJ w trakcie procesu autoryzacji są znacznie wyższe (wykształcenie, doświadczenie).

Wewnętrzny system

Posiadanie przez podmiot leczniczy w ramach umowy z NFZ systemu zasad i procedur, którego celem jest zapobieganie wystąpieniu zdarzeń niepożądanych jest zapisem zgodnym z dobrymi praktykami zarządczymi w ochronie zdrowia. PFSz popiera prowadzenie takiego systemu zarówno przez podmioty kontraktujące z NFZ, jak i przez wszystkie inne podmioty świadczące usługi na rzecz polskich pacjentów. Generalnie zapisy są zgodne z dobrymi praktykami zarządów polskich szpitali, dlatego też zgłaszamy nasze poparcie w tej kwestii.

Dok. PFSz,UoJ,2023.05.22