Особа, яка користується медичними послугами в Польщі, підлягає особливому правовому захисту. Усі пацієнти, незалежно від їхньої національності та громадянства, мають однакові права пацієнтів. Ключові з них перераховані нижче.

 • Відповідна якість опіки

У кожного пацієнта є право на медичні послуги,які  відповідність вимогам сучасної медицини та надаються з належною ретельністю суб’єктами, що надають медичні послуги, в умовах, що відповідають професійним та санітарним вимогам, визначеним окремими нормативними актами. Це означає, що хоча якість медичної допомоги може відрізнятися, вона повинна забезпечувати хоча б певний  мінімальний прийнятий стандарт.

 • Зрозуміла медична інформація

Кожен пацієнт має право отримати від особи, яка є медичним працівником, доступну інформацію про стан здоров’я, діагноз, запропоновані та можливі методи діагностики та лікування, передбачувані наслідки їх застосування або відсутності їх застосування, результати лікування та прогноз, у межах медичних послуг, які надаються цією особою, та відповідно до її прав. Це означає, що ви повинні отримати зрозумілу інформацію, що стосується вашого здоров’я та медичної допомоги, яку ви пропонуєте. Якщо щось незрозуміло, ви можете запитати про це свого лікаря або іншого медичного працівника.

Примітка – медичні установи не зобов’язані надавати перекладача на іноземну мову. Однак можна скористатися допомогою родичів, волонтерів або професійних перекладачів.

 • Медична допомога тільки з вашої згоди

Кожен пацієнт має право на висловлення інформованої згоди на надання конкретних медичних послугабо відмову від такої згоди. Це означає, що ніхто не може лікувати вас силою. Без вашої згоди медична допомога не надається. Згода має бути поінформована, а отже, їй передує інформація, зазначена в попередньому пункті. Ви маєте право знати, на що саме ви погоджуєтеся.

 • Лікарська таємниця

Кожен пацієнт має право на збереження в таємниці особами, які виконують медичну професію, у тому числі надають медичні послуги, інформації, пов’язаної з ним, і отриманої у зв’язку з виконанням медичної професії. Це означає, що ніхто, крім вас, зазначених вами осіб або інших уповноважених осіб, не отримає інформацію про стан вашого здоров’я.

 • Відповідні умови

Кожен пацієнт має право на повагу до інтимності та гідності, зокрема під час надання йому медичних послуг. Це означає, що хоча умови надання медичної допомоги можуть відрізнятися, вони повинні забезпечувати вам відчуття приватності та належного поводження. За вашим бажанням при наданні медичних послуг може бути присутнім родич.

 • Доступ до медичних документів

Кожен пацієнт має право доступу до медичної документації, що стосується його стану здоров’я і наданих йому медичних послуг. Це означає, що надані вам медичні послуги мають бути задокументовані. Також ви можете отримати рецепт, скерування та інші медичні документи. Ви також зможете використовувати ці документи в подальшому процесі лікування, навіть якщо воно не буде продовжено в Польщі.

В Польщі працює Уповноважений з прав пацієнтів, який може допомогти вам у цьому. Ви можете зв’язатися з ним, зокрема, за допомогою Інформації для пацієнтів за телефоном 800 190 590 або електронною поштою за адресою kancelaria@rpp.gov.pl.


Osoba korzystająca z opieki zdrowotnej w Polsce podlega szczególnej ochronie prawnej. Każdemu pacjentowi – niezależenie od jego narodowości i obywatelstwa – przysługują te same prawa pacjenta. Poniżej wskazujemy kluczowe z nich.

 • Odpowiednia jakość opieki

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Oznacza to, że choć jakość opieki medycznej może być różna, powinna ona zapewniać co najmniej pewien minimalny, przyjęty standard.

 • Zrozumiała informacja medyczna

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Oznacza to, że powinieneś otrzymać zrozumiałe informacje związane z Twoim zdrowiem i proponowaną Ci opieką zdrowotną. Jeżeli coś jest niejasne, możesz dopytać o to lekarza lub innego pracownika medycznego.

Uwaga – placówki medyczne nie mają obowiązku zapewnić tłumacza na język obcy. Możesz jednak skorzystać z pomocy bliskich, wolontariuszy lub profesjonalnych tłumaczy.

 • Opieka medyczna tylko za Twoją zgodą

Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. Oznacza to, że nikt nie może leczyć Cię na siłę. Bez Twojej zgody pomoc medyczna nie będzie udzielana. Zgoda ma być świadoma, a więc poprzedzona informacjami wskazanymi w poprzednim punkcie. Masz prawo wiedzieć, na co dokładnie wyrażasz zgodę.

 • Tajemnica medyczna

Każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Oznacza to, że nikt poza Tobą, osobami które wskażesz lub innymi uprawnionymi osobami nie otrzyma informacji o stanie Twojego zdrowia.

 • Odpowiednie warunki

Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że choć warunki sprawowania opieki medycznej mogą być różne, powinny zapewniać Ci poczucie prywatności oraz należytego traktowania. Na Twoje życzenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

 • Dostęp do dokumentów medycznych

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że udzielane Ci świadczenia zdrowotne powinny zostać udokumentowane. Możesz też otrzymać receptę, skierowanie i inne dokumenty medyczne. Dokumenty te będziesz mógł wykorzystać także w dalszym procesie leczenia, nawet jeżeli nie będzie ono kontynuowane w Polsce.

W Polsce działa Rzecznik Praw Pacjenta, który może Ci pomóc w powyższym zakresie. Możesz się z nim skontaktować m.in. poprzez Telefoniczną Informacją Pacjenta 800 190 590 lub mailowo na adres kancelaria@rpp.gov.pl.