Polska Federacja Szpitali (PFSz) promuje dobre praktyki w szpitalach niezależnie od ich modelu własnościowego, profilu specjalistycznego, czy wielkości. Jednym z ważnych obszarów, w których dążymy do jak najwyższej jakości świadczeń jest stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna.   Skierowaliśmy pismo do Minister Zdrowia, Izabeli Leszczyny z prośbą o zajęcie się sprawą.

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych obejmuje całą rzeszę pacjentów zarówno z przewlekłymi jak i ostrymi chorobami układu oddechowego. Pełni istotną rolę w powrocie do sprawności po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej, Zarówno pandemia COVID-19 oraz inne infekcje wirusowe wykazały, jak ważne jest szybkie wdrożenie rehabilitacji oddechowej po przebytych zakażeniach. Niejednokrotnie wdrożenie właściwego postepowania przeciwdziała lub ogranicza wystąpienie w wielu przypadkach stanu inwalidztwa i pozwala pacjentom na powrót do zwykłych czynności życiowych, w tym również do aktywności zawodowej. Szpitale posiadają w swoich strukturach niezbędne sprzęty oraz, co ważniejsze, wykwalifikowany personel do udzielania specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjnych.

Niestety ze względu na wysokie koszty, funkcjonowanie tych oddziałów jest zagrożone. Koszty 1 osobodnia oscylują na poziomie 434 zł, natomiast przychody wynoszą obecnie 253 zł. Strata na 1 osobodniu wynosi zatem 181 zł. Z naszej analizy wynika, że w strukturze kosztów największy udział stanowią koszty personelu medycznego oraz koszty związane z funkcjonowaniem oddziału, jak np. pranie, wyżywienie, utrzymanie czystości. Waloryzacja poziomu finansowania osobodnia poprzez zwiększenie wagi punktowej za osobodzień i ceny za punkt, pozwoli na sprawne funkcjonowanie oddziałów rehabilitacji pulmonologicznej stacjonarnej.

Obserwowany od czasu pandemii znaczny wzrost liczby pacjentów wymagających wczesnej i pilnej rehabilitacji pulmonologicznej, jak również spektakularna poprawa wydolności płuc, pozwalająca w większości przypadków na powrót do aktywnego życia, jako efekt działań rehabilitacyjnych, wskazują na rangę rehabilitacji pulmonologicznej. Po to jednak, aby stanowiła ona pełnoprawny element cyklu terapeutycznego pacjenta, wymagane jest w naszej ocenie ponowne oszacowanie jej kosztów i waloryzację wyceny. Inwestycje w tym obszarze to opłacalna strategia w punktu widzenia społecznego. Na zdrowie płuc zwróciła uwagę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w swojej tegorocznej kampanii”