Polska Federacja Szpitali popiera postulaty przedstawione w piśmie skierowanym do Pani Minister Izabeli Leszczyny  5.lipca 2024r. przez  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku , Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. , Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Starogardzie Gdańskim , Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, Szpital Pucki Sp. z o.o. , Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o , Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. dotyczące wprowadzenia zmian w tabeli nr 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22.09.2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Chodzi o zastosowanie jednolitego terminu przekazania:

  • certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego profili systemu zabezpieczenia,
  • świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej,
  • świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w  zakresie  chemii  klinicznej  medycznemu  laboratorium diagnostycznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności diagnostyki laboratoryjnej

Postulujemy przyjęcie zasady przekazania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ ww. certyfikatu oraz świadectw, których ważność określona jest do końca okresu planowania, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania.

Za powyższym przemawia dodatkowo, zawarty w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 12.12.2023 r. Nr 180/2023/DSOZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, termin wyliczenia wartościryczałtu PSZ, który zgodnie z ww. zarządzeniem przypada 90 dni od dnia zakończenia poprzedniegookresu rozliczeniowego (a w 2024 roku został, zgodnie z zarządzeniem, przedłużony do 15 maja 2024 roku). Przesłanie zatem dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ zarówno certyfikatów jakrównież świadectw w terminie wskazanym w części 1 tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia (nie późniejniż do końca drugiego miesiąca okresu planowania) nie skutkowałoby przedłużeniem terminu wyliczenia wartości ryczałtu PSZ.

Jednocześnie podkreślić należy faktyczne możliwości wykonania przedmiotowego rozporządzenia i jego nieefektywność. Różnica terminów dostarczania poszczególnych certyfikatów/świadectw   powoduje,   niemożność   ich   zastosowania   wspólnie, u świadczeniodawcy spełniającego jednocześniewszystkie 3 kryteria. Dopiero suma ich łączna daje współczynnik korygujący (kod specjalnego rozliczenia Q14, Q13, Q12), który można zastosować. Na wsp. korygujący – kod specjalnego rozliczenia podnoszący krotność rozliczeniową świadczeń – Q 14 lub Q13 lub Q12 składa się współczynnik korygujący jakości q1 (certyfikat akredytacji CMJ ) + q 2 Świadectwo wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej + q3 wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu.