Polska Federacja Szpitali przesyła do Ministerstwa Zdrowia stanowisko w do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zwracając uwagę na świadczenia z zastosowaniem systemu robotowego.

Dotyczy: Uwagi Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej

W odpowiedzi na opublikowany w dniu 6 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego, niniejszym zwracamy uwagę, że projekt w aktualnie konsultowanym kształcie, przy kwalifikacji do SOLO nie uwzględnia świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez podmioty lecznicze z zastosowaniem systemu robotowego.

 

W ocenie PFSz, zasadne jest dodanie do treści załącznika do projektu rozporządzenia „Szczegółowe kryteria warunkujące przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego” w cz. III – Liczba i rodzaj procedur lub liczba świadczeniobiorców, lp. 1 – obszar leczenie zabiegowe chirurgiczne, lit. B – Liczba i rodzaj procedur w poszczególnych rozpoznaniach, następującej procedury jako pozwalającej na uwzględnienie jej do liczby wykonanych procedur, przy kwalifikacji podmiotu leczniczego do SOLO: 00.98 Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego.

 Ponadto, PFSz wnosi o uwzględnienie w projekcie, oprócz rozpoznań zasadniczych ICD-10, kwalifikujących podmiot leczniczy do poziomu opieki onkologicznej, a także wskazanych w przedmiotowym projekcie, również rozpoznań szczegółowych.

 Uzasadnienie

PFSz zwraca uwagę, że projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego (dalej: Projekt), który określa wymogi kwalifikacji podmiotu leczniczego do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej, w zakresie zrealizowanych procedur, branych pod uwagę przy kwalifikacji do poziomu SOLO, nie uwzględnia procedury: 00.98 Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego. Powyższe oznacza, że projekt w aktualnie konsultowanym kształcie, przy kwalifikacji do SOLO nie uwzględnia świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez podmioty lecznicze z zastosowaniem systemu robotowego.

W treści analizowanego projektu ustawodawca odniósł się bowiem wyłącznie do zabiegów wykonanych metodą laparoskopową (m.in. 60.54 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo, 60.55 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo).

Według III punktu załącznika do przedmiotowego rozporządzenia, celem zakwalifikowania podmiotu na któryś z trzech poziomów zabezpieczenia koniecznym jest dokonanie oceny, czy dany podmiot leczniczy spełnia postawione mu warunki, zwłaszcza realizuje minimalną liczbę zabiegów w odpowiednio, co najmniej 1 z 13, 2 z 13 bądź 5 z 13 rozpoznań określonych w części B.

Analizowany dokument w części B zawiera szczegółowe informacje dotyczące liczby i rodzaju procedur w poszczególnych rozpoznaniach, wśród których wymieniono, m.in. nowotwór złośliwy: płuca, pęcherza moczowego, nerki, piersi, czy gruczołu krokowego.

Zważywszy na okoliczność, iż aktualnie Fundusz dopuszcza rozliczanie z wykorzystaniem systemu robotowego wyłącznie radykalnej prostatektomii, uzasadnionym jawi się włączenie procedury 00.98 Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego do procedur, których wykonanie jest brane pod uwagę przy kwalifikacji podmiotu leczniczego do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej.

Analizowane rozporządzenie enumeratywnie wymienia procedury, które mogą być realizowane w ramach wskazanego rozpoznania stanowiąc, iż chodzi o:

1) 60.51 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego;

2) 60.52 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną z dostępu załonowego;

3) 60.53 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu kroczowego;

4) 60.54 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo;

5) 60.55 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo.

 Ustawodawca zaniechał jednocześnie uwzględnienia procedury 00.98 Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego, odnosząc się wyłącznie do metody laparoskopowej. Tym samym, w ocenie PFSz, uzasadnione jest dodanie do treści załącznika do projektu rozporządzenia „Szczegółowe kryteria warunkujące przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego” w cz. III – Liczba i rodzaj procedur lub liczba świadczeniobiorców, lp. 1 – obszar leczenie zabiegowe chirurgiczne, lit. B – Liczba i rodzaj procedur w poszczególnych rozpoznaniach, następującej procedury jako pozwalającej na uwzględnienie jej do liczby wykonanych procedur, przy kwalifikacji podmiotu leczniczego do SOLO: 00.98 Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego.

 PFSz podkreśla rosnącą popularność dokonywania zabiegów przy wykorzystaniu systemów robotowych. Według danych statystycznych, w Polsce w 2020 roku wykonano blisko 1260 zabiegów w asyście robota, z czego około 186 stanowiły operacje refundowane. Wraz z rozwojem medycyny odnotowuje się tendencję wzrostową w statystykach zabiegów realizowanych z wykorzystaniem systemów robotowych.

 

Operacje z ich wykorzystaniem cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem pacjentów. Wpływ na taką tendencję ma przede wszystkim fakt, iż zabiegi tego rodzaju cechują się zdecydowanie mniejszym urazem operacyjnym względem operacji otwartych. To zaś przekłada się na niewątpliwe oszczędności w ochronie zdrowia – mniejsze zużycie leków przeciwbólowych, krótszy pobyt pacjenta (a zatem pozytywnie oddziałuje również na rotację i rozszerzenie dostępności do leczenia onkologicznego), krótszy okres kształcenia lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych. Ponadto zauważyć należy pozytywny wpływ operacji tego rodzaju na proces rekonwalescencji pacjentów, który jest zdecydowanie krótszy, dotknięty mniejszymi dolegliwościami bólowymi oraz obarczony mniejszym ryzykiem powikłań. Dodatkowo podnieść należy, iż asysta systemu robotowego jest niewątpliwym ułatwieniem dla chirurgów narażonych (w przypadku zabiegów otwartych oraz laparoskopowych), na rozmaite choroby zawodowe kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów barkowych czy tzw. zespół „kciuka chirurga laparoskopowego”. Powyższe przełożyło się na uwzględnienie zabiegów radykalnej prostatektomii w asyście robota w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 1/2022/DSOZ, na mocy którego ostatecznie podjęto decyzję o umożliwieniu rozliczania zabiegów w ramach posiadanych przez podmioty lecznicze umów z Funduszem.

 

Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zasad weryfikacji spełniania wymogów przez podmioty leczniczy do poziomów SOLO.

PFSz wnosi o uwzględnienie w projekcie, możliwości kwalifikacji podmiotu leczniczego do poziomu opieki onkologicznej na podstawie sprawozdawanych w systemie rozpoznań szczegółowych, a nie tylko rozpoznań zasadniczych. Przykładowo, w odniesieniu do nowotworu złośliwego piersi, gdzie warunkiem kwalifikacji jest wykonanie min. 250 zabiegów opisanych przez rozpoznanie zasadnicze ICD-10: C50, zasadne jest rozszerzenie katalogu rozpoznań również o rozpoznania szczegółowe, tj. C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9.

W ocenie Polskiej Federacji Szpitali, proponowane zmiany odniosą szereg pozytywnych rezultatów w postaci zwiększenia dostępności pacjentów do leczenia onkologicznego, poprzez dostępność do ośrodków oferujących najnowocześniejsze metody leczenia.