Polska Federacja Szpitali skierowała pismo do Ministerstwa Zdrowia  z  prośbą o modyfikację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w części dotyczącej norm zatrudnienia pielęgniarek.

Według obowiązującego rozporządzenia przy ustalaniu norm nie można uwzględnić  zatrudnianych w oddziałach szpitalnych opiekunów medycznych

Propozycja1:  Proponujemy przyjąć, że równoważnik 1 etatu pielęgniarskiego stanowią 2 etaty opiekunów medycznych – nie więcej niż 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w danym zakresie u danego świadczeniodawcy.

  1. Obecnie normy są ustalane bez względu na obłożenie oraz stan chorych, w przeliczeniu na łóżko, tzn. 0,6 etatu na łóżko w oddziale zachowawczym, 0,7 etatu na łóżko w oddziale zabiegowym.

Z różnych powodów,  w tym epidemiologicznych, sezonowości zachorowań obłożenie łóżek waha się, natomiast liczba zatrudnionych pielęgniarek na każdy dzień powinna być zgodna
z normą, bez względu na to ilu pacjentów w danym dniu przebywa na oddziale.

Propozycja 2:  Ustalenie norm zatrudnienia wg wzoru:

Liczba etatów pielęgniarskich = liczba łóżek x optymalny wskaźnik wykorzystania łóżek (85%) x 0,6 / 0,7 / 0,8

Propozycja 3: Proponujemy dopuścić ustalenie liczby etatów na wszystkie łóżka zachowawcze w danym szpitalu bez podziału na zakresy, czyli łącznie dla wszystkich oddziałów o profilu zachowawczym. To umożliwi elastyczne kierowanie pielęgniarek do danego oddziału zachowawczego w zależności od liczby zajętych łóżek. Analogicznie w przypadku łóżek zabiegowych.

Przykład: Oddział Chorób Zakaźnych jednego ze szpitali wojewódzkich posiada 36 łóżek, w czasie pandemii był w 100% obłożony, obecnie liczba zajętych łóżek wynosi 14-29.

Uwzględnienie proponowanych zmian miałoby pozytywny wpływ na racjonalne gospodarowanie deficytowymi zasobami kadrowymi.