Do konsultacji został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,

To jeden z postulatów PFSz, który był kierowany do MZ.

 

W projekcie rozporządzenia:

1. Projektowana zmiana umożliwi zastosowanie współczynników korygujących wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia ze względu na posiadanie przez świadczeniodawcę certyfikatu akredytacyjnego również w odniesieniu do podmiotów, w których przypadku ważność takiego certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem aktualnego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 30 kwietnia 2023 r. takiego certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu, nie została zakończona procedura oceniająca.

2. Jednocześnie projektowana regulacja spowoduje wydłużenie do dnia 30 kwietnia 2023 r. terminu przekazywania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia certyfikatu akredytacyjnego ważnego w okresie planowania, co umożliwi skorzystanie z odpowiedniego współczynnika korygującego także świadczeniodawcom, którzy uzyskają taki certyfikat do tej daty.

3. Dodatkowo w projekcie wprowadza się zmianę w § 2 pkt 29 nowelizowanego rozporządzenia, dostosowującą treść tego przepisu do wprowadzonych od 2021 r. zmian w konstrukcji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, w wyniku których środki na finansowanie ryczałtu systemu zabezpieczenia zostały przeniesione do części planu finansowego będącej w dyspozycji Centrali Funduszu.

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370352/katalog/12957844#12957844