W minioną środę 16.11.2022r. prof.Jarosław J.Fedorowski, Prezes PFSz uczestniczył w konsultacjach w Ministerstwo Zdrowia  na temat stanowisk pracowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Polska Federacja Szpitali już w poprzednich konsultacjach w sierpniu 2020 zaproponowała duże zmiany. Np. dyrektor ds lecznictwa zamiast kierownika, dyrektor ds opieki nad pacjentem zamiast przełożonej pielegniarek, lekarz lub pielęgniarka specjalista zamiast “asystenta”. Dalsze postulowane zmiany to kierownik komórki organizacyjnej szpitala z innymi, niż medycznymi kwalifikacjami, koordynator do spraw lecznictwa lub opieki nad pacjentem zamiast ordynatora i pielegniarki oddziałowej, wymaganie odbycia certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania dla kierowników komórek organizacyjnych oraz zastępców dyrektora podmiotu leczniczego ds lecznictwa i opieki nad pacjentem.

Niestety w toku dyskusji okazuje się, że są to chyba zbyt radykalne postulaty. Pozostaniemy więc raczej przy zacofanym i niezgodnym z nowoczesnym zarządzaniem kapitałem ludzkim modelem typu silosowego, w którym m.in. specjalista lekarz będzie asystentem (ordynatora, kierownika kliniki), a komórką organizacyjną szpitala nie będzie mógł zarządzać menedżer bez wykształcenia medycznego.

Polska Federacja Szpitali uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących spraw istotnych dla szpitali. Stanowiska w SPZOZ rzutują na organizację pracy w polskich szpitalach, także działających w formie innej, niż SPZOZ. Nasze propozycje idą w kierunku nowoczesnej organizacji pracy w szpitalach.
W Zespole Trojstronnym do spraw Ochrony Zdrowia jesteśmy w delegacji Pracodawcy RP

Treść uwag PFSz z 2020 roku znajduje się tutaj PFSz,MZ,stanowiskapracy,2020.08.20