Obecni na spotkaniu w dniu 01.06.2021 r. w Warszawie wspólnie deklarują podjęcie działań na rzecz szeroko rozumianej współpracy w zakresie zapewnienia właściwego i stabilnego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych zabezpieczającego prawidłowe funkcjonowanie podmiotów leczniczych.

Zwracamy uwagę, że projektowana obecnie w Parlamencie nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie spełnia oczekiwań pracodawców i pracowników medycznych. Nowelizacja jest niewystarczająca i zachowawcza. Spowoduje spłaszczenie poziomów wynagrodzeń pomiędzy grupami zawodowymi. Ustawa ta utrwala dyskryminację poszczególnych grup zawodowych zarówno w zakresie podziału na grupy zawodowe jak i przypisanie zbyt niskich oraz nieakceptowanych przez pracowników medycznych współczynników pracy.

Nowelizacja w ogóle nie podejmuje konieczności ustalenia przynajmniej harmonogramu dalszych wzrostów współczynników pracy w kolejnych latach. Nowelizacja nie gwarantuje 100% utrzymania przez grupy zawodowe lekarzy specjalistów, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych środków jakie są obecnie przekazywane dla tych grup zawodowych odrębnymi strumieniami finansowania przez NFZ. Ministerstwo Zdrowia nie podjęło również dialogu  w zakresie  pozostałych koniecznych  zakresów  zmian ustawy m.in. zapisu w zał. „kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku”, który utrudnia podnoszenie wysokości wynagrodzeń wraz z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników medycznych, czyli utrudnia zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej oraz brak przepisu umożliwiającego automatyczne przekwalifikowanie pracowników do wyższej grupy zawodowej w przypadku podniesienia kwalifikacji.

Dodatkowo nawet ta zachowawcza i niespełniająca oczekiwań nowelizacja uniemożliwi pracodawcom pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów m.in. w zakresie :

  1. kosztów wzrostów wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi oraz kosztem brutto pracodawców dla pracowników medycznych i pracowników działalności podstawowej wynikających z projektowanej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  2. kosztów wykonania przez pracodawców z dniem 01-07-2021r. obowiązku opisanego w 5 w/w ustawy tj. kosztu podniesienia wynagrodzeń zasadniczych oraz pochodnych i brutta pracodawców dla osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym niewykonujących zawodu medyc2nego, tak aby wynagrodzenie to odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jejwykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy,
  3. kosztów wzrostów wynagrodzeń wynikających z podniesienia od 01-01-2021r. poziomu minimalnegowynagrodzenia, a także pokrycia tych kosztów w kolejnych latach w przypadku realizacji deklarowanych na przyszłość wzrostów wynagrodzeń minimalnych,
  4. kosztów konieczności podniesienia wysokości stawek godzinowych – głównie pracowników medycznychwykonujących pracę na podstawie umów cywilno — prawnych lub na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej — którą w sposób automatyczny wywoła wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników etatowych,
  1. kosztów koniecznoJci jednoczesnego podniesienia wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych i działalności podstawowej celem wykonania wynikającego z przepisów ogólnych prawa pracy, nakazu kształtowania wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników w taki sposób, aby odpowiadały one w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniały ilość i jakość świadczonej pracy (działania te muszą być podejmowane jednocześnie ze wzrostem najniższego wynagrodzenia od 01-07-2021r. w celu przeciwdziałania spłaszczeniu wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi); przypominamy, że takie działanie wskazał wprost Pan Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 0S-03-2021r. znak 682.10.2021.PJ MZ,
  2. kosztów realizacji zasady 50% / 50% wskazanej przez Ministerstwo Zdrowia polegającej na pilnowaniu, aby każdy wzrost jaki wygeneruje dla pracodawców podniesienie wynagrodzeń został w takiej samej wysokości pokryty dodatkowym wzrostem kontraktu z przeznaczeniem dla pracodawców na inne cele (Ministerstwo Zdrowia deklarowało, że zgodnie z w/w zasadą 50% / 50% będzie utrzymywana stała relacja ogólnego kosztu płac do ogólnych kosztów podmiotu leczniczego),
  3. kosztów kontynuowania finansowania podjętej przez MZ w ubiegłym roku decyzji wygaszenia od 01-07-2021r. środków przekazywanych przez NFZ odrębnymi strumieniami na podstawie przepisów przejściowychdo OWU dla grup zawodowych lekarze specjaliści, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni art. 19-22 ustawy z dnia 27-11-2020r. o zmianie niektbrych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanuzagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. z 2020r. poz. 2401),
  4. kosztów dodatkowych jakie spowodowało pośrednio polecenie Ministra Zdrowia skierowane do NFZ z dnia 04-09-2020r. z późn. zm. dotyczące wypłaty dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników medycznych w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z podejrzeniem i z zakażeniem SARS-CoV-2 (chodzi o koszty pośrednie jakie wywołuje dla pracodawców wypłata tego świadczenia pieniężnego w zakresie wliczania podstawy do ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za okres choroby, świadczeń związanych z wynagrodzeniem takich jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, odprawy pośmiertne itp.),
  1. kosztów pokrycia luki finansowej jaka już od 29 maja dotknie podmioty lecznicze wobec wejścia w życiewyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20-11-2021r. sygn. akt K 4/17-

Zaplanowana przez Ministerstwo Zdrowia w Ocenie Skutków Realizacji (OSR) nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych kwota 3 mld. 621 ITiil. Zł. na okres lipiec — grudzień 2021r. nie wystarczy na sfinansowanie w/w obszarów kosztów.

Czy Ministerstwo Zdrowia chce rozwiązać opisane wyżej problemy? Jaki pomysł ma Ministerstwo Zdrowia dla utrzymania w zatrudnieniu w Polsce pracowników medycznych oraz jaki ma pomysł na zapewnienie zastępowalności pokoleń i zahamowanie spadku liczby pracowników medycznych wykonujących zawód w Polsce?

Czy Ministerstwo Zdrowia dostrzega powagę sytuacji i dostrzega skalę konfliktów społecznych jakie wybuchają w poszczególnych podmiotach leczniczych?

 

DeklaracjaWspolna