Zespół ds. Kompetencji i Kształcenia Zawodów Medycznych PFSz

Warszawa, 01.02.2024, Posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Szpitali.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) powołała Zespół ds. Kompetencji i Kształcenia Zawodów Medycznych (Zespół K&K PFSz), który zajmował się będzie analizą oraz przygotowaniem rekomendacji dotyczących kompetencji zawodów medycznych oraz oczekiwań edukacyjnych w tych zawodach.

Powołanie Zespołu K&K jest oddolną inicjatywą pracodawców zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali. W tworzenie rozwiązań zaangażowani zostaną dyrektorzy szpitali posiadający jednocześnie wykształcenie medyczne oraz menedżerskie. Chcemy opracować kompleksowy program podziału kompetencji odpowiadający umiejętnościom poszczególnych zawodów oraz specjalizacji w opiece nad naszymi pacjentami.

 

Postulujemy powołanie międzyresortowej grupy roboczej ds. kompetencji oraz kształcenia kadr medycznych i deklarujemy konstruktywny udział liderów Zespołu K&K PFSz w jego pracach, jako przedstawiciela pracodawców szpitali.

Wśród najbardziej pilnych kwestii wymagających rozwiązania znajdują się:

  • Problem kształcenia studentów kierunku lekarskiego na nowych uczelniach, które nie posiadają pozytywnej oceny akredytacyjnej i jakości nabywanych przez nich kompetencji.
  • Różnice w kompetencjach personelu pielęgniarskiego, zależne od poziomów edukacji – obecnie brak jest możliwości pełnego wykorzystania nabywanych kompetencji; poziom wykształcenia często nie przekłada się na zakres obowiązków.
  • Brak różnic w kompetencjach absolwentów pielęgniarstwa uczęszczających na studia w formie stacjonarnej oraz weekendowej, mimo znacznych różnic w poziomie kształcenia.
  • Przypisanie kompetencji i efektywne wykorzystanie w systemie absolwentów zdrowia publicznego.
  • Wymagania dotyczące rozwoju i promocji innych zawodów medycznych oraz określenie ich kompetencji (opiekunowie, technicy radiolodzy, fizycy medyczni).
  • Brak optymalizacji podziału kompetencji, utrudniający funkcjonowanie procesu leczenia i zwiększający jego koszty.
  • Brak wystarczającej koordynacji między kształceniem zawodów medycznych, a strategią rozwoju systemu ochrony zdrowia.

Ważnym elementem pracy Zespołu K&K PFSz będzie analiza posiadanych kompetencji według programów kształcenia, a także ustaw i rozporządzeń, w celu wyeliminowania sytuacji, w których uzyskane w procesie edukacji kompetencje nie mogą być wykonane ze względu na brak odpowiednich aktów prawnych, lub gdy wymagane prawnie umiejętności nie są nabywane w trakcje kształcenia. Dokonanie powyższej analizy umożliwi wykrycie słabych punktów systemu, a także rzetelną ocenę kompetencji i odpowiadających im wynagrodzeń, która powinna docelowo przełożyć się na wartość dla pacjenta.

Podczas prezentacji zespołu, na posiedzeniu Zarządu PFSz był obecny prof. Marek Gzik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który rozmawiał z członkami zespołu obecnymi na posiedzeniu, zapoznając się z propozycjami w obszarze kompetencji i kwalifikacji kadry medycznej oraz pozytywnie przyjął postulat powołania międzyresortowej grupy roboczej.

Udział w pracach Zespołu K&K PFSz zadeklarowali:

Katarzyna Kęcka, dr n. zdr. MBA, mgr. pielęgniarstwa – prezes Zarządu, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie – przewodnicząca Zespołu

Greta Kanownik, dr n. ekon, mgr. Pielęgniarstwa – dyrektor ds. pielęgniarstwa, Warszawski Szpital Południowy

Irena Kierzkowska, lekarz – członek Zarządu PFSz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Dominik M. Krzyżanowski, dr n. med., MBA, mgr. pielęgniarstwa, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specalistycznego im. Gronkowskiego we Wrocławiu

Urszula Szybowicz, mgr zdr. Publicznego – dyrektor ds. operacyjnych PFSz

Jakub Dąbrowski, lekarz – menedżer projektów PFSz

Kontakt z Zespołem K&K PFSz: jakub.dabrowski@pfsz.org