Polska Federacja Szpitali jako członek Pracodawców RR (od 2015 roku) przyłącza się do stanowiska PRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”

Treść stanowiska Pracodawców RP:

  1. Słusznie zapisano w uzasadnieniu do projektu, że „Odpowiednie żywienie świadczeniobiorców w szpitalu stanowi integralną część całego procesu lecenia […]”. Rzecz w tym, że przedmiotowa kwestia dotyczy nie tylko szpitali. Problem dotyczy wszystkich świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia stacjonarne i całodobowe. W związku z czym, aby program pilotażowy dał odpowiednie wyniki musi on dotyczyć także jednostek, które realizują świadczenia stacjonarne posiadających następujące kody resortowe:
  2. kod 1. W części VI systemu kodów resortowych – stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
  3. kod 2. w części VI systemu kodów resortowych – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.
  4. Projekt zakłada ustanowienie w zakładzie podmiotu leczniczego stanowiska dietetyka w wymiarze co najmniej ½ etatu. Regulacja ta nie uwzględnia faktu, że zdecydowana część świadczeniodawców (w tym dużych szpitali wojewódzkich, a nawet podmiotów mających status państwowych instytutów badawczych) opiera się na outsourcingu żywienia realizowanym przez wyspecjalizowane firmy cateringowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (których egzekucją zajmuje się inspekcja sanitarna), firmy cateringowe muszą posiadać:
  5. co najmniej HACCP, GMP/GHP,
  6. dietetyka,
  7. zapewnienia odpowiedniego ciągu technologicznego (łącznie z transportem posiłków).

Projekt rozporządzenia tworzy w ten sposób warunki do generowania dodatkowych kosztów związanych z dublującymi się funkcjami i stanowiskami. Tym samym z obowiązku zatrudnienia dietetyka powinni być zwolnieni ci świadczeniodawcy, którzy korzystają z usług firm cateringowych (zatrudnienie dietetyka przez firmę cateringową powinno oznaczać spełnienie wymogów przez szpital).

  1. Doprecyzowania wymaga § 11 ust. 2, tak by dodatkowe środki na żywienie pacjentów obejmowały nie tylko pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem świadczeniobiorców w szpitalu, ale inne koszty związane z realizacją programu, m.in. obejmujące zatrudnienie dietetyka. W związku z czym, proponujemy aby ust. 2 w § 11 otrzymał brzmienie:
  2. Środki, o których mowa w ust. 1, są dodatkowymi środkami przeznaczonymi na:

1) wyżywienie świadczeniobiorców w szpitalu w związku z realizacją programu pilotażowego i stanowią uzupełnienie środków dotychczas przeznaczanych przez szpital na to wyżywienie;

2) pokrycie innych niż określone w pkt 1 kosztów związanych z realizacją programu