Polska Federacja Szpitali przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko w sprawie Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Zadaliśmy następujące pytania:

  1. Na jakim poziomie systemu szpitalnego zabezpieczenia (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2021 poz. 1285 t.j.) szpitale będą mogły ubiegać się o środki w ramach poszczególnych obszarów zdefiniowanych w Programie inwestycyjnym?
  2. W Programie inwestycyjnym oraz w Ocenie skutków regulacji określono harmonogram działań w podziale na lata wraz z alokacją finansową. Prosimy o uściślenie, czy konkurs na wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych (opieka długoterminowa/geriatria) dotyczy modernizacji istniejących zakładów opiekuńczo-leczniczych, czy budowy nowych obiektów. Nie zostało to sprecyzowane.
  3. Prosimy o określenie przybliżonych dat przeprowadzenia konkursów w 2022 roku.
  4. Czy w przypadku konkursu na wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych (opieka długoterminowa/geriatria) będzie konieczna Ocena Celowości Inwestycji (IOWISZ)?
  5. Jakie załączniki będą wymagane w konkursach w 2022 roku?

Zaproponowaliśmy:

Proponujemy także dopisanie w uzasadnieniu, pkt2, zapis: „inwestycje skierowane do podmiotów leczniczych udzielających całodobowych stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej stacjonarnej oraz wymianę zużytych łóżek szpitalnych i rehabilitacji leczniczej stacjonarnej”

W punkcie 1 proponujemy dodanie zapisu: „inwestycje ukierunkowane na podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób starszych oraz rehabilitacji leczniczej stacjonarnej (w szczególności pooperacyjnej dla pacjentów 65+)

Promujemy inwestowanie w koordynowaną, wielodyscyplinarną opiekę medyczną nad seniorami:

Polska Federacja Szpitali stoi na stanowisku, iż należy przeciwdziałać instytucjonalizacji seniorów i w związku z tym postuluje, aby opieka szpitalna w sytuacjach zagrożenia życia lub nagłego pogorszania stanu zdrowia starszych pacjentów była prowadzona na oddziałach wieloprofilowych, wg. stopnia natężenia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad pacjentem. W związku z tym nie popieramy modelu opieki bazującym na szpitalnych oddziałów geriatrycznych jako komórek organizacyjnych w szpitalach tzw. ostrej terapii. Natomiast wydaje się bardzo pożądane, aby inwestować w oddziały opieki (rehabilitacji) podostrej, których celem jest przywracanie sprawności pacjentom, w tym oczywiście także seniorom po okresie ostrej hospitalizacji. Wielodyscyplinarna opieka prowadzona właśnie na takich oddziałach powinna ograniczyć częstość umieszczania seniorów w zakładach opiekuńczo leczniczych (poziom natężenia: opieka długoterminowa). Ponadto, wieloprofilowe oddziały opieki podostrej przyczyniają się do racjonalnej gospodarki zasobami szpitalnymi przeznaczonymi przede wszystkim do działania w stanach ostrych i to niezależnie od wieku pacjenta. Jednocześnie uważamy, iż należy zainwestować w nowoczesne poradnie dla seniorów, w których wiodącą rolę pełniliby lekarze specjaliści chorób wewnętrznych posiadający dodatkową specjalizację z geriatrii lub dodatkowe kwalifikacje z zakresu opieki geriatrycznej w ramach ukończonych kursów, szkoleń, czy w oparciu o zdobyte doświadczenie zawodowe. W poradniach geriatrycznych lekarze powinni konstruktywnie współpracować z wielodyscyplinarnym zespołem profesjonalistów opieki senioralnej. Głównym zadaniem wzmiankowanych poradni powinno być utrzymywanie starszych pacjentów jak najdłużej poza instytucjami lecznictwa zamkniętego. Poradnie mogłyby być bardzo dobrym elementem wspomagającym podstawową opiekę zdrowotną, której zadaniem jest przede wszystkim utrzymywanie pacjentów w jak najlepszym zdrowiu i w miarę możliwości poza szpitalem. Istotny jest także aspekt medyczno-ekonomiczny, gdyż zapobieganie hospitalizacjom, czy też umieszczaniu seniorów w zakładach opieki długoterminowej cechuje się korzystnym wskaźnikiem koszt-efekt. Warto stworzyć korzystne warunki do tego, aby takie poradnie były uruchamiane przy szpitalach i stawały się częścią organizacji koordynowanej ochrony zdrowia obejmujących szpitale, poradnie specjalistyczne, podstawową opiekę zdrowotną rehabilitację i opiekę długoterminową.

Mamy nadzieję, że Program zapewni finansowanie pilnych działań przede wszystkim w obszarze opieki długoterminowej, w tym szczególnie zapewniających modernizację infrastruktury budowlanej oraz systematyczne uzupełnianie i wymianę wyeksploatowanej bazy sprzętowej podmiotów leczniczych.  Naszym wspólnym celem jest zwiększenie dostępności i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do nowoczesnego, kompleksowego i skutecznego leczenia oraz opieki medycznej. Potrzeby inwestycyjne polskich szpitali są liczne i mamy nadzieję, że wszystkie z nich znajdą odzwierciedlenie w kolejnych projektach realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia.