Zarząd Polskiej Federacji Szpitali w wyniku konsultacji wewnętrznych oraz spotkania z Maciejem Miłkowskim, Wiceministrem Zdrowia oraz Zofią Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 11.01.2019 przedstawia stanowisko na temat gospodarki zasobami łóżkowymi oraz implementacji norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach.

 

 

 

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach oraz w związku z koniecznością optymalnego wykorzystania zasobów łóżkowych w polskich szpitalach Polska Federacja Szpitali popiera działania dyrektorów szpitali, które dostosowują liczbę oraz strukturę łóżek zarówno do zasobów kadrowych i norm zatrudnienia, jak i też do faktycznych wskaźników obłożenia i przelotowości łóżek leczenia stacjonarnego w szpitalach.   Popieramy zarówno zmniejszenie liczby łóżek na oddziałach, w których ich wykorzystanie nie przekracza 85-90%, jak i też organizacyjne łączenie oddziałów specjalności zabiegowych, czy zachowawczych w oddziały wielodyscyplinarne o profilu zabiegowym, czy zachowawczym, na których obowiązują jednolite normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Uważamy, że utrzymywanie zbyt dużej liczby stacjonarnych łóżek szpitalnych w stosunku do faktycznych potrzeb pacjentów, co ma statystycznie miejsce w skali naszego kraju jest zjawiskiem niepożądanym dla systemu ochrony zdrowia. PFSz uważa, że należy zwiększyć liczbę hospitalizacji krótkoterminowych oraz liczbę procedur w trybie ambulatoryjnym, aczkolwiek aby zadania to zrealizować konieczna jest zmiana kryteriów refundacji tego typu świadczeń przez NFZ oraz znaczna poprawa ich finansowania. Chcielibyśmy jednocześnie zaprotestować przeciwko nazywaniu wyżej wymienionych, racjonalnych działań dyrektorów szpitali wyprowadzaniem, czy też bezmyślną likwidacją łóżek szpitalnych, która zagraża bezpieczeństwu pacjentów.

 

PFSz popiera także wprowadzanie nowych zawodów medycznych, w tym szczególnie opiekunów medycznych do wsparcia personelu pielęgniarskiego oraz innych zawodów, jak na przykład popiera szersze wprowadzenie ratowników medycznych do pracy w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz szpitalnych zespołach szybkiego reagowania. PFSz zwraca uwagę na konieczność jednoczasowego uwzględniania nowego personelu medycznego do wymagań kadrowych NFZ.

 

PFSz prowadzi dialog z Ministerstwem Zdrowia, centralą NFZ oraz przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych, zarówno bezpośrednio, jak i na forum Zespołu Trójstronnego w Ochronie Zdrowia i innych. Ponadto, PFSz postuluje jak najszybszą reorganizację dyżurów szpitali (tzw. dyżury ostre i tępe), tworzenie poziomów referencyjności w ramach sieci szpitali oraz konsorcjów szpitali, m.in. celem poprawy coraz trudniejszej sytuacji szpitali pierwszego poziomu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, jakimi jest wiele szpitali powiatowych oraz część szpitali miejskich. Cieszymy się z faktu działania innych organizacji pracodawców szpitali, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim, które mają na celu poprawę sytuacji szpitali w regionie, czy też szpitali o określonym modelu własnościowym. Uważamy, że głos całego środowiska szpitalnego na forum krajowym oraz europejskim jest najbardziej reprezentatywnie artykułowany przez Polską Federację Szpitali oraz Europejską Federację Szpitali HOPE.

 

PFSz nie ustaje w staraniach o znaczną poprawę finansowania polskiego szpitalnictwa, wobec którego oczekiwania społeczne w sposób nieproporcjonalny przekraczają aktualny i planowany wzrost nakładów finansowych.

 

Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali

Warszawa, 11.01.2019