PFSz: Proponowany wzrost wartości świadczeń o 4,5% w stosunku do roku 2021 jest iluzoryczny i absolutnie nie odpowiadający wzrostowi kosztów.

Po licznych konsultacjach wewnętrznych PFSz widzimy duże zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej szpitali PSZ, niezależnie od ich modelu własnościowego. Proponowany wzrost wartości świadczeń o 4,5% w stosunku do roku 2021 jest iluzoryczny i absolutnie nie odpowiadający wzrostowi kosztów. Przede wszystkim należy podkreślić, że NFZ obniża wartość wystawionych faktur przez szpitale o 3%, a zatem w żaden sposób nie można mówić nawet o 4,5% wzroście świadczeń. Zgodnie z informacją GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,6% (przy wzroście cen towarów – o 9,0% i usług – o 7,6%). 

Należy podkreślić, że 31 marca znika 3% dodatek “covidowy” dla szpitali (tzw. higieniczny) w związku z realizacją świadczeń na rzecz pacjentów ubezpieczonych w NFZ.

Faktem jest też, że z całkowite obowiązania szpitali SPZOZ na koniec IV kwartału 2021 wynoszą 17 022 mld i zwiększyły się w ciągu roku o 425 mln PLN.

Brak finansowania przez NFZ rzeczywistych i rosnących kosztów, przy utrzymującej się, nie notowanej od wielu lat inflacji, doprowadzi w krótkim czasie braku możliwości zaopatrywania się szpitali w niezbędne lek, materiały, a także wypłat wynagrodzeń personelowi. Na dodatek mamy jeszcze do czynienia z sytuacją żądania przez OW NFZ zwrotu uprzednio wypłaconych środków finansowych z mechanizmu 1/12 przez szpitale, które z przyczyn związanych z pandemią wykonały mniej świadczeń rozliczanych w ramach ryczałtu.

Polska Federacja Szpitali krytycznie ocenia proponowaną wycenę świadczeń na 2022 rok. Poziom finansowania świadczeń zdrowotnych winien być nie mniejszy niż 9% w stosunku do 2021 roku, nie licząc obowiązku realizacji podwyżek pracowników od lipca 2022. Koszt realizacji wzrostu wynagrodzeń w skali półrocza przekroczy w większości podmiotów 5% wartości ich budżetu rocznego. Problem ten był zgłaszany podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, także przez stronę związkową, spotkał się jednak z wymijającą odpowiedzią ze strony kierownictwa centrali NFZ.

PFSz wystąpiła z oficjalnym pismem do P. Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia drogą elektroniczną, w dniu 31.03.2022.

Polska Federacja Szpitali zwraca się do Ministra Zdrowia o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań na rzecz zapewnienia szpitalom bezpieczeństwa finansowego, a co za tym idzie możliwości bezpiecznego świadczenia wysokiej jakości usług medycznych dla pacjentów w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.