Kolejnym projektem, który przyjęła Rada Ministrów jest nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy te zawierają istotne regulacje prawne, szczególnie z punktu widzenia Pacjenta. Dlatego należy ubolewać, że Ministerstwo Zdrowia nie zadbało o szeroką akcję informacyjną w tym temacie wśród Pacjentów.  Ogólnie jednak PFSz pozytywnie ocenia propozycje projektu ustawy.

Zapisy ustawy przewidują jednolity dostęp do informacji medycznych przez Pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Dzięki wprowadzonym zmianom Pacjenci uzyskają za pomocą jednego konta dostęp do informacji dotyczących: wystawionych                               i zrealizowanych recept, skierowań, elektronicznej dokumentacji medycznej, deklaracji wyboru POZ.

Za pomocą IKP będzie można także upoważnić inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej, a także wyrażania zgody na udzielanie świadczeń medycznych. Podobnie jak w aktualnie funkcjonującym Zintegrowanym Informatorze Pacjenta prowadzonym aktualnie przez NFZ, który zostanie zaimportowany do IKP, Pacjent znajdzie również informacje o zaplanowanych i zrealizowanych zabiegach. Dodatkowo możliwe będzie uzyskanie informacji o wartości zrealizowanych świadczeń, co pozwoli na wzrost świadomości społecznej o realnych kosztach świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, że IKP stanie się powszechnie nie tylko dostępne, ale i użytkowane przez obywateli.

Zaproponowane nowe regulacje, oprócz rozwiązań związanych z IKP, wprowadzają istotne regulacje w zakresie nowych uprawnień Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy to możliwości organizowania wspólnych postępowań przez podmioty lecznicze na zakup leków i wyrobów medycznych. Dyrektorzy oddziałów NFZ będą zobowiązani do monitorowania tych przetargów. Regulacje te nie wydają się żadną nowością, ponieważ zakupy grupowe z powodzeniem realizowane są przez różne podmioty od wielu lat.

W ramach innych zmian zawartych w projekcie ustawy, pielęgniarki i położne uzyskają możliwość wystawiania recept także podczas konsultacji telemedycznej.

PFSz ocenia pozytywnie powyższe propozycje nowelizacji ustawy.  Oczekujemy szczegółowej, merytorycznej dyskusji z uczestnikami systemu nad zapisami projektu w trakcie prac parlamentarnych.