PFSz o konieczności radykalnej poprawy infrastruktury szpitalnej w obliczu raportu NIK.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/poszanowanie-intymnosci-i-godnosci-pacjenta.html

Autorzy raportu stwierdzili między innymi że:

“bez radykalnej poprawy infrastruktury szpitali i uwrażliwienia personelu medycznego na potrzeby i uczucia hospitalizowanych osób, prawo pacjenta do intymność i  godność pozostanie tylko formalną deklaracją.”

“w dwóch szpitalach, które przeszły gruntowną modernizację, dzięki czemu pacjenci mogli przebywać w salach jedno, bądź dwu osobowych, problem przeprowadzania wywiadów lekarskich i zabiegów oraz udzielania informacji w obecności innych pacjentów występował sporadycznie. Tam  naruszanie intymności i godności pacjentów związane było głównie z niewłaściwym zachowaniem się personelu”

“W większości  (10 na 12) skontrolowanych szpitali warunki pobytu pacjentów utrudniały lub wręcz uniemożliwiały zapewnienie im  prawa do intymności i godności. Powodem były ograniczenia wynikające z przestarzałej infrastruktury placówek medycznych oraz konieczność zapewnienia opieki większej liczbie pacjentów niż pozwalała na to liczba miejsc. Dlatego byli oni umieszczani w wieloosobowych salach chorych, w których, w obecności innych osób, prowadzone były wywiady lekarskie”

Polska Federacja Szpitali zgadza się z w/wym wnioskami płynącymi z najnowszego raportu NIK i po raz kolejny zabiera głos w sprawie konieczności znacznego podwyższenia wartości inwestycji w sektorze ochrony zdrowia, a szczególnie w obszarze infrastruktury szpitalnej.  Polskie szpitale, polscy pacjenci, menedżerowie szpitali, kadra medyczna oraz pozostali pracownicy przebywają i pracują najczęściej w dużo gorszych warunkach, niż ma to miejsce w wielu szpitalach europejskich.  Na przykład, trudno wyobrazić sobie wyprowadzanie pacjentów ze szpitalnej sali wieloosobowej celem przeprowadzenia wizyty lekarskiej, czy też wywiadu lekarskiego.

Nieproporcjonalnie do naszego dochodu narodowego, polskie szpitale dysponują budżetami wielokrotnie niższymi od porównywalnych wielkością oraz zasięgiem szpitali Europy Zachodniej.  W tym samym czasie, polskie społeczeństwo oczekuje opieki medycznej na poziomie nie niższym od krajów odniesienia, którymi są najczęściej kraje Europy Zachodniej, Kanady, Australii, czy też USA.