System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. „Sieć szpitali” to wyraźny zwrot w kierunku brytyjskiego modelu ochrony zdrowia, w którym istotną role odgrywają konsorcja szpitalno-ambulatoryjne, twz. Trusty NHS. W modelu brytyjskim finansowanie trustów ma charakter budżetowania, podobnie do projektu rządowego. Oczywiście nakłady na ochronę zdrowia w Wielkiej Brytanii są znacznie wyższe niż w Polsce, dlatego też PFSz przy każdej możliwej okazji podkreśla olbrzymią dysproporcję budżetów polskich szpitalu w porównaniu z budżetami szpitali w wielu krajach europejskich. W modelu brytyjskim, w ustalaniu i negocjowaniu budżetów szpitali aktywnie uczestniczy NHS Confederation, której odpowiednikiem jest PFSz. NHS Confederation jest także partnerem PFSz w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Polska Federacja Szpitali planuje aktywne działania na rzecz włączenia głosu szpitali w dalsze prace nad projektem ustawy, ważnych rozporządzeń wykonawczych oraz szczegółowym ustalaniem budżetów szpitali. Plan tych działań ustali Zarząd PFSz na najbliższym zebraniu w dniu 03.03.2017.

W Polsce zdecydowanie zmierzamy do wprowadzenia opieki koordynowanej, choć do osiągnięcia jej celów, czyli dostarczania w całym kraju kosztowo-efektywnych świadczeń medycznych o wysokiej jakości, przy zachowaniu ciągłości obsługi pacjenta droga jest jeszcze daleka. PFSz od samego początku zgłaszała postulat umożliwienia tworzenia konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia przez szpitale ogólne, specjalistyczne, jednodniowe, AOS i POZ – niezależnie od modelu własnościowego. W uzasadnieniu projektu ustawy o sieci szpitali Ministerstwo Zdrowia podkreśla znaczenie koordynowanej ochrony zdrowia, stąd właśnie realizacja postulatu PFSz dotyczącego konsorcjów KOZ wydaje się niezbędna do powodzenia reformy szpitalnictwa w naszym kraju.

PFSz m.in. we współpracy z Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia planuje dalsze działania ukierunkowane na popularyzację modelu KOZ w oparciu o sprawdzone wzorce międzynarodowe ale oczywiście mając na uwadze krajowe uwarunkowania. Taką szansę daje model konsorcjów KOZ, które docelowo powinny przekształcić się organizacje KOZ (ang. HMO). Celem realizacji kompleksowości usług, która jest elementem koordynowanej ochrony zdrowia, w naszych warunkach konieczne jest wykorzystanie potencjału jak największej liczby podmiotów leczniczych, a szczególnie takich, które są zdolne do zapewnienia szerokiego wachlarza usług z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, takich jak np. obszary wieloprofilowe, leczenie w trybie jednodniowym, procedury małoinwazyjne, zarządzanie stanami chorobowymi, czy opieka domowa. Koordynowana opieka medyczna, przy szczupłości nakładów na ochronę zdrowia jest jedynym rozwiązaniem, które może skrócić kolejki do usług medycznych. Stawiamy zatem na szpitale, jako ośrodki rozpoczynające budowę organizacji koordynowanej ochromy zdrowia w ramach zmodyfikowanego z udziałem uczestników systemu projektu sieci szpitali.