Polska Federacja Szpitali przesłała do Pani Minister Zdrowia pismo dotyczące wstrzymania przyjmowania wniosków akredytacyjnych wraz z propozycją modyfikacji ustawy o jakości w zakresie akredytacji.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) zwraca się z postulatem tymczasowego uznawania akredytacji szpitali na dotychczasowych zasadach, do czasu wprowadzenia przepisów wykonawczych do ustawy o jakości ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta – w zakresie akredytacji lub zmiany tej ustawy.  W związku z zapowiedziami medialnymi kierownictwa Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) o wstrzymaniu przyjmowania wniosków (Menedżer Zdrowia, 10.01.2024), postulujemy, aby wnioski przesłane przez szpitale do CMJ, ale nie przyjęte do rozpatrzenia z uwagi na „brak przepisów wykonawczych” były traktowane jako ważne z punktu widzenia uwzględniania współczynnika korygującego przez Narodowy Fundusz Zdrowia – w sytuacji, gdy szpital oczekuje na odnowienie akredytacji. Wstrzymanie przyjmowania wniosków od szpitali przez CMJ nie powinno powodować utraty współczynnika korygującego, jeśli szpital taki wniosek złożył w dobrej wierze, w tak zwanym okresie przejściowym.

Jednocześnie PFSz proponuje jak najszybsze rozpoczęcie prac nad modyfikacją ustawy o jakości w obszarze akredytacji szpitali, której obecne zapisy nie znalazły poparcia z naszej strony w toku konsultacji społecznych, a nasze merytoryczne i konstruktywne postulaty nie zostały przyjęte.

Uprzejmie przypominam stanowisko PFSz (2023) w temacie akredytacji. Proponujemy, aby akredytacji udzielały szpitalom niezależne instytucje akredytacyjne autoryzowane do działalności w naszym kraju, w tym także zreformowane i niezależne CMJ. Postulujemy powołanie krajowej rady do spraw akredytacji w ochronie zdrowia, złożonej ze kluczowych uczestników systemu ochrony zdrowia, w tym szczególnie praktyków zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, której zadaniem powinno być autoryzowanie podmiotów akredytacyjnych w ochronie zdrowia do działania w Polsce oraz oczywiście promowanie najwyższych standardów jakościowych, zgodnie z zasadami opieki zdrowotnej opartej na wartości dla pacjenta.

https://www.pfsz.org/pfsz-aktywna-wobec-ustawy-o-jakosci/