Przedmiotowy projekt ustawy zawiera propozycję zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które przewidują bardzo znaczące zmiany w zakresie organizacji wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, poprzez zmianę uprawnień Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Polska Federacja Szpitali popiera stanowisko reprezentatywnych organizacji pracodawców, m.in.  Pracodawców RP oraz Konfederacji Lewiatan.  Zaproponowane regulacje nie podlegały opiniowaniu na etapie konsultacji publicznych w pierwotnej wersji ustawy, zostały one włączone na poziomie ustaleń Rady Ministrów. Proponowana zmiana dotycząca każdego interesariusza systemu ochrony zdrowia, nie była przedmiotem analizy przedlegislacyjnej pod kątem spodziewanych ekonomicznych i społecznych skutków regulacji (OSR) i sposobu ich ewaluacji po wejściu w życie ustawy, a projekt nie zawiera szczegółowego uzasadnienia wskazującego na celowość wprowadzania ww. mechanizmu.

PFSz wnioskuje aby proponowane rozwiązania być przedmiotem pogłębionej debaty publicznej z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Pisma zostały wystosowane do Ministra Zdrowia oraz Marszałka Senatu.