Polska Federacja Szpitali popiera apel Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych – POLMED dotyczący szczepień grupy zawodowej medycznych konsultantów technicznych obsługujących podmioty lecznicze oraz osób realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Poniżej przedstawiamy treść listu OIGWM – POLMED do Ministra Zdrowia, z postulatami, które uzyskały poparcie Polskiej Federacji Szpitali:

“Zwracamy się do Pana Ministra/ Pani Minister z uprzejmą prośbą o pilne podjęcie działań mających
na celu zapewnienie prawidłowej i ciągłej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach. Niniejszy postulat powodowany jest troską o życie i zdrowie pacjentów oraz osób działających na ich rzecz
tj. pracowników sklepów medycznych a także osób zapewniających bezpośrednie wsparcie techniczne świadczeniodawców usług zdrowotnych.

W związku z powyższym apelujemy o uwzględnienie w planach szczepień dla grup priorytetowych,
o których mowa w §28a ust. 1 Rozporządzenia:

  • osób realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, określone w art. 38 ustawy o refundacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i śspź, (w pierwszych komunikatach byli ujęci w grupie 0)
  • medycznych konsultantów technicznych świadczących usługi z zakresu naprawy, serwisu, instalacji lub doradztwa w zakresie obsługi wyrobów medycznych objętych ustawą
    o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem 2017/745 i rozporządzeniem 2017/ 746, na rzecz podmiotów leczniczych, ZOL-i, DPS-ów,

Czynności zawodowe wykonywane przez osoby z ww. grup są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów. Zabezpieczenie tej grupy przed zakażeniem koronawirusem ma na celu zapewnienie ciągłości usług zdrowotnych świadczonych dla systemu ochrony zdrowia.

Bez wsparcia konsultantów technicznych niemożliwe jest w pełni sprawne działanie szpitali. Konsultanci są niezbędni do uruchamiania bloków operacyjnych i zapewnienia odpowiedniego i bezawaryjnego funkcjonowania wyrobów medycznych będących na wyposażeniu szpitali i stosowanych na rzecz diagnostyki i leczenia pacjentów (w tym respiratorów, kardiomonitorów czy tomografów czyli urządzeń dedykowanych walce z COVID-19).

Zarówno bezpośredni kontakt z pacjentami w procesie realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w sklepach medycznych, jak i obecność w wielu szpitalach podczas naprawy wyrobów medycznych (co powoduje styczność z pacjentami i lekarzami w danej placówce), wprost wskazuje
na konieczność objęcia tej grupy osób szczepieniami w pierwszej kolejności. Obie te grupy zawodowe, będące częścią systemu ochrony zdrowia są, podobnie jak lekarze i farmaceuci, z jednej strony obarczeni większym ryzykiem zakażenia, a z drugiej potencjalnym nośnikiem wirusa. Brak szybkiego wyszczepienia ww. osób może doprowadzić do konieczności wstrzymania ich działalności na terenie szpitali i tym samym uniemożliwienia napraw i serwisu sprzętu ratującego życie pacjentów. Ponieważ ww. grupy zawodowe były uwzględnione w pierwszej wersji komunikacji uwzględnienie ich ponowne w grupie priorytetowej byłoby  zapewnieniem  porządku prawnego i   funkcjonalności prawa w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Wskazujemy, że liczne kraje, jak np. . Niemcy, Wielka Brytana, Rumunia, czy Hiszpania, umieściły pracowników sklepów medycznych oraz innych reprezentantów branży wyrobów medycznych
w priorytetowych grupach szczepień, jako osoby ważne dla całego systemu ochrony zdrowia i dobra pacjentów
.

W związku z powyższym, apelujemy do Pana o uwzględnienie podnoszonych postulatów, i wprowadzenie powyższych zmian.”