Polska Federacja Szpitali opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych: regulaminu Zespołu, szczegółowych zadań sekretarza Zespołu oraz wysokości wynagrodzenia członków Zespołu.

W ramach konsultacji społecznych Polska Federacja Szpitali otrzymała do zaopiniowania projekt regulaminu Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, szczegółowych zadań sekretarza Zespołu oraz wysokości wynagrodzenia członków Zespołu.

Zespół działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Do jego zadań należy wydawanie w toku postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z tytułu zdarzeń medycznych opinii w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków. Opinię Zespół wydaje w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, w składzie nie więcej niż 3 członków. Stosownie do art. 67x ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rzecznik wyznacza spośród pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta sekretarza Zespołu, który organizuje prace Zespołu. Zgodnie z art. 67x ust. 12 ustawy członkowi Zespołu przysługuje wynagrodzenie za udział w sporządzeniu opinii w wysokości nieprzekraczającej 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, nie więcej jednak niż 120% tego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie, a także zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

W przepisach projektowanego rozporządzenia określających regulamin Zespołu uregulowany został jego szczegółowy tryb pracy oraz organizacja, w tym sposób procedowania przez jedno- oraz dwu- lub trzyosobowy skład Zespołu, przypadek konieczności uzupełnienia informacji dotyczących sprawy, treść opinii sporządzanej przez Zespół oraz sytuacja, w której konieczne jest wydanie przez Zespół kolejnej opinii. W projekcie rozporządzenia określono także szczegółowe zadania sekretarza Zespołu. Kwoty proponowanego wynagrodzenia wynikają ze znaczącego skomplikowania materii, którą ma zajmować się Zespół. Sprawy, będące we właściwości Zespołu, ze względu na swą specyfikę, mogą być powierzone wyłącznie specjalistom legitymującym się niezbędną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, a ponadto dającym gwarancję skutecznego i rzeczowego wykonywania powierzonych zadań. Projekt przewiduje określenie wysokości wynagrodzenia za udział w sporządzeniu opinii z uwzględnieniem wkładu członków Zespołu w pracę nad opinią.

Polska Federacja Szpitali opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przypominamy skład Zespołu, zgodnie z ustawą o prawach Pacjenta  oraz Rzeczniku Praw Pacjenta z 06.11.2008 roku

Art. 67x. 1. Przy Rzeczniku działa Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, zwany dalej „Zespołem”, do zadań którego należy wydawanie w toku postępowania opinii w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków. 2. Opinię, o której mowa w ust. 1, Zespół wydaje w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w składzie nie więcej niż 3 członków. 3. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Rzecznik. Rzecznik wyznacza spośród pracowników biura sekretarza Zespołu, który organizuje prace Zespołu. 4. W skład Zespołu wchodzi co najmniej 20 członków, powoływanych przez Rzecznika, w tym co najmniej 15 członków wykonujących zawód lekarza. 5. Członkiem Zespołu może być wyłącznie osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk medycznych; 2) wykonuje zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu; 3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) korzysta z pełni praw publicznych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417