Polska Federacja Szpitali zwraca się do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie badań wykonanych u pacjentów, którzy nie zgłosili się na wizytę kontrolną

Podczas Konferencji PFSz “Ryzyko prawne niejedno ma imię” w Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie, 25.09.2019 występował Grzegorz Błażejewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta (na zdjęciu tytułowym). Przedstawiciele PFSz oraz PTKM mieli okazję zwrócić uwagę na kwestię badań wykonywanych u pacjentów, którzy nie zgłosili się na wizytę kontrolną.  PTKM zaproponowało stanowisko, które popiera PFSz.

Stanowisko PFSz z dnia 03.10.2019 przesłane do biura Rzecznika Praw Pacjenta 

Polska Federacja Szpitali (PFSz) przyłącza się do stanowiska Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych (PTKM), z dnia 02.10.2019, w którym PTKM zwraca się prośbą o ponowną analizę problemu udostępniania pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej kopii dokumentacji medycznej, w tym wyników badań, niezależnie od faktu analizy tych wyników przez lekarza. Poniżej przytaczamy stanowisko PTKM, które niniejszym, popiera PFSz.

„Z informacji i komunikatów udostępnianych na stronie Rzecznika Praw Pacjenta wynika, iż świadczeniodawca jest zobowiązany udostępnić wyniki badań na każde żądanie pacjenta, w jak najkrótszym terminie. Niestety sytuacja ta negatywnie wpływa na kondycję finansową placówek ochrony zdrowia w Polsce, gdyż znaczny odsetek pacjentów, którzy otrzymują wyniki badań nie zgłaszają się do lekarza na wyznaczony termin wizyty kontrolnej. Najczęściej dotyczy to pacjentów, których wyniki wykonanych badań są w normie lub pomimo wykonania badań zleconych przez lekarza (zgodnie z aktualną wiedza medyczną i zaleceniami postępowania) decydują się oni na zmianę placówki realizującej świadczenia przed wizytą kontrolną. Powyższe postępowanie pacjentów powoduje sytuację, w której placówka wykonała i poniosła koszty badań zleconych przez lekarza, nie mogąc otrzymać refundacji za ich wykonanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Powyższe wynika z faktu, iż NFZ finansuje porady specjalistyczne wyłącznie w sytuacji obecności pacjenta w poradni, a wartość refundacji zależy od faktu wykonania, poniesienia kosztów, analizy merytorycznej i dołączenia do dokumentacji medycznej pacjenta wyników badań zleconych w danej poradni (szczegółowe zasady opisują załączniki do aktualnego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna). Tak więc zgodnie z powyższymi zasadami niezgłoszenie się pacjenta na poradę kontrolną uniemożliwia rozliczenia porady o wartości adekwatnej do poniesionych kosztów.

To właśnie z uwagi na powyższe zasady do dnia dzisiejszego zdarzają się sytuacje, w której świadczeniodawcy uzależniają fakt wydania kopii wyników badań pacjentowi od faktu wykonania (z wynikami). Powyższe postępowanie placówek, niezgodne z aktualnym stanowiskiem Rzecznika Praw Pacjenta, nie należy traktować w kategorii naruszania praw pacjenta, a wyłącznie w kategorii dbałości personelu placówek o kondycję finansową pracodawcy.

Dlatego też, mając na uwadze stanowisko podmiotów leczniczych (które oczekują uzyskania refundacji za koszty poniesionych badań) uprzejmie proszę o ponowną analizę przedmiotowej sprawy. Jednocześnie, w przypadku podtrzymania przez Państwa dotychczasowego stanowiska uprzejmie proszę o rozważenie wsparcia przez Rzecznika Praw Pacjenta wniosku o wprowadzenie zmian do wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rozliczania wizyt ambulatoryjnych, na przykład poprzez umożliwienie rozliczenia porady, na której wydano zlecenia na badania, o wyższej wartości (na podstawie posiadanych wyników), w sytuacji gdy pacjent nie zgłasza się do placówki na minimum dwa wskazane mu terminy wizyty kontrolnej”

 W naszym mniemaniu, tak samo jak w opinii PTKM, jednoznaczne uregulowanie tej kwestii, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego placówek, realnie poprawi dostępność pacjentów do kopii dokumentacji medycznej oraz wyników badań.