10.05.2018.  Stanowisko PFSz wobec przedłożonego do konsultacji społecznych projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm).

PFSz postuluje zmiany w projektowanej regulacji w zakresie:

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacja PKUS do ewidencjonowania etapów leczenia pacjentów objętych KOS-zawał jest narzędziem, które wcześniej nie było testowane przez świadczeniodawców. Uniemożliwia przesłanie danych pomiędzy aplikacją, a wewnętrznym systemem szpitala, co przysparza dodatkowych nakładów pracy administracyjnej, ponieważ wymusza na świadczeniodawcy wpisywanie tych samych danych w dwa systemy. Aplikacja nie daje możliwości nanoszenia jakichkolwiek poprawek, nawet literowych. Każda poprawka zmusza wpisującego do wpisywania wszystkich danych od samego początku. Także proces odzyskiwania dodatkowych wartości związanych ze wskaźnikami korygującymi jest niezwykle trudny, ponieważ kontrola wszystkich terminów określonych wskaźnikami leży wyłącznie po stronie świadczeniodawcy.  Wszystkie problemy związane z uciążliwą sprawozdawczością prowadzą do konieczności oddelegowania pracowników szpitali lub koniecznością zatrudnienia nowych, zajmujących się tylko tą sprawozdawczością.

Wprowadzenie zapisu § 13 pkt 14 d): „jeżeli pacjentowi po zawale mięśnia sercowego (czynnemu zawodowo) do 4. miesiąca od wypisu ze szpitala zostanie wydane zaświadczenie lekarskie przez lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem, o braku przeciwwskazań ze strony układu krążenia do podjęcia/wykonywania pracy, wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla leczenia i monitorowania), korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1, po wystawieniu ww. zaświadczenia;” – wymaga wskazania konieczności raportowania przez lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem do szpitala, celem uwzględnienia tego faktu przy rozliczaniu wartości punktów rozliczeniowych.

Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), winno ustalić się jednolite współczynniki korygujące dla świadczeń, określonych w katalogu świadczeń kompleksowych, w sytuacjach spełnienia określonych warunków.

Stanowisko zostało przekazane Prezesowi NFZ