Polska Federacja Szpitali

Sejm RP, Komisja Zdrowia, 26.11.2020,

Druk 763, Projekt ustawy dotyczącej kadr medycznych w czasach COVID-19

Uwagi

Zwracamy uwagę na istotny brak projektowanej ustawy, tj. dalszy brak zwolnienia podmiotów leczniczych z obowiązku prowadzenia procedury konkursowej w zakresie nabywania świadczeń zdrowotnych. w szczególności związanych ze zwalczaniem lub przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, ale także pozostałych. W okresie nadzwyczajnego wytężenia i zmultiplikowania zadań w dobie pandemii, konieczność organizacji konkursów stanowi dodatkowe obciążenie podmiotów leczniczych

– proponujemy wprowadzenie zwolnienia

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje.

– proponujemy dodanie opisu organizacji koordynacji ruchu pacjentów z COVID-19 wraz ze źródłami finansowania

Zmiany nakładające na podmioty lecznicze kolejne obciążenia finansowe płacowe i pozapłacowe – wraz z przyznaniem Państwowej lnspekcji Pracy uprawnień do kontrolowania ich realizacji – nie zostały zabezpieczone pod względem finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia

– proponujemy wskazanie modelu i źródeł finansowania

Wątpliwości budzi oddanie kompetencji w przedmiocie dopuszczenia do wykonywania zawodu profesjonalistów medycznych bezpośrednio Ministrowi Zdrowia i ograniczenia kompetencji samorządu zawodowego jedynie do wpisania osoby posiadającej decyzji na listę. W naszej ocenie decyzje w tym przedmiocie powinny być wydawane przez samorząd zawodowy, a w razie odmowy, danej osobie mogłoby przysługiwać odwołanie do Ministra Zdrowia. Są to kompetencje samorządów zawodowych ale także odpowiedzialność dyrektorów / zarządów szpitali.

– proponujemy zmianę zapisu

Minister właściwy do spraw zdrowia może odstąpić od warunku zalegalizowania dyplomów oraz posiadania apostille dyplomów, jeżeli spełnienie tego warunku jest niemożliwe lub znacząco utrudnione. Są kompetencje samorządów zawodowych ale także odpowiedzialność dyrektorów szpitali

– proponujemy odejście od tego zapisu

W celu udzielenia zgody, minister właściwy do spraw zdrowia, może (nie musi) wstąpić o opinię do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego. Są to kompetencje samorządów zawodowych oraz kompetencje i odpowiedzialność dyrektorów szpitali / zarządów szpitali

– proponujemy powołanie specjalnej komisji weryfikacyjnej złożonej z kluczowych uczestników systemu

W zgodzie określa się czy dana osoba może wykonywać zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innego medyka – kwestia odpowiedzialności lekarzy nadzorujących oraz odpowiedzialności dyrektorów / zarządów szpitali. Kwestia

– proponujemy powołanie specjalne komisji weryfikacyjnej złożonej z kluczowych uczestników systemu

Minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na wykonywanie zawodu przez profesjonalistę medycznego (medyka), posiadającego warunkowe prawo wykonywania zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Zgody tej udziela się na wniosek medyka. W zgodzie wskazuje się podmiot, w którym dany medyk będzie wykonywać zawód. Podmiot nie ma żadnej możliwości weryfikacji, a są to kompetencje i odpowiedzialność dyrektora / zarządu szpitala . Kwestia jakości i bezpieczeństwa świadczeń medycznych.

– proponujemy usunięcie tego zapisu

Weryfikacji powinien podlegać okres warunkowego okresu wykonywania zawodu. Wydaje się, że okres ten powinien być powiązany z   okresem   trwania   stanu   epidemii   i   wygasać   bezpośrednio po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Kwestia jakości i bezpieczeństwa świadczeń medycznych.

– proponujemy zmianę zapisu

Kolejna kwestia to zgodność proponowanych zapisów z prawem Unii Europejskiej

– proponujemy analizę w tym zakresie oraz podanie przykładów tego typu legislacji wprowadzonej w innych krajach UE

Podsumowanie:

Polska Federacja Szpitali nie może udzielić poparcia projektowi w jego obecnym kształcie. Postulujemy wypracowanie rozwiązań na zasadzie porozumienia kluczowych uczestników systemu, w tym szczególnie samorządów zawodowych oraz pracodawców.

Wyżej wymienione uwagi zostały zgłoszone przez Jarosława J. Fedorowskiego, Prezesa Polskiej Federacji Szpitali, w ramach delegacji Pracodawców RP na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP