PFSz o kwalifikacjach pracowników szpitali SPZOZ: aby dyrektor był dyrektorem (a nie kierownikiem), a medyk – medykiem (a nie asystentem).

PFSz przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.  Propozycje PFSz mają na celu urealnienie nomenklatury oraz uproszczenie tabeli opisującej poszczególne stanowiska.

PFSz m.in. postuluje aby nazywać stanowiska zgodnie z faktyczną sytuacją, np. kierownik podmiotu powinien być nazywany dyrektorem gdyż termin kierownik oznacza średni szczebel zarządzania, a lekarz specjalista nie powinien być zatrudniany na stanowisku asystenta, gdyż jest samodzielnym pracownikiem, a nie pomocnikiem.  Podobne uwagi dotyczą stanowisk i kwalifikacji innych profesjonalistów medycznych. Szczegóły propozycji PFSz w załączonym dokumencie.

PFSz,MZ,stanowiskapracy,2020.09.16

 

Załącznik

do rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia ……(poz. ……)

 

Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Uwagi PFSz:

 

  1. Pracownicy działalności podstawowej
Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje
1 2 3 4
1 Zastępca kierownika dyrektora do spraw lecznictwa ds. spraw medycznych) podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego

(Jest szansa uporządkowania nazewnictwa: dyrektor zarządza całym podmiotem leczniczym, a kierownik to stanowisko średniego szczebla zarządzania)

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty[1]) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny 8 PFSz: 5
2 Zastępca kierownik dyrektora do spraw pielęgniarstwa ds. opieki nad pacjentami): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego, naczelna pielęgniarka tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5
tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia[2])

 

7

PFSz 5

3 Zastępca kierownika do spraw położnictwa: podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego, naczelna położna

PFSz: zastąpić stanowiskiem zastępca dyrektora podmiotu leczniczego ds. opieki nad pacjentami, j.w. w punkcie 2

 

tytuł magistra na kierunku położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5
tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położnej i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia2)

 

7

PFSz: 5

4 Kierownik komórki organizacyjnej zakładu leczniczego,

zastępca kierownika komórki organizacyjnej zakładu leczniczego

(Tu prawidłowo kierownik, w odróżnieniu do dyrektora, który zarządza całym podmiotem leczniczym)

wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie[3])

i studia podyplomowe w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

5
wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

 

7

wykreślić

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5
inny tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i PFSz: studia podyplomowe w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia2)

 

7

5

5 Kierownik koordynator zespołu elektroradiologów

(zespół nie jest komórką organizacyjną podmiotu leczniczego)

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie elektroradiologii obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie co najmniej tytułu licencjata lub inżyniera

 

5 lat, w tym 3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog

 

7 lat, w tym 5 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
6 Ordynator (lekarz kierujący oddziałem) i jego zastępca lub lekarz koordynujący pracę innych lekarzy tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej

 

8

 

7 Kierownik apteki szpitalnej lub zakładowej działającej w ramach podmiotu leczniczego kwalifikacje określone według odrębnych przepisów[4])

 

8 Zastępca kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej działającej w ramach podmiotu leczniczego kwalifikacje określone według odrębnych przepisów4)
9 Przełożona pielęgniarek, zastępca przełożonej pielęgniarek

PFSz: zastąpić stanowiskiem Zastępcy Dyrektora ds. opieki nad pacjentami j.w. pkt.2

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

3
tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia2)

 

3
tytuł licencjata pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia2)

 

6
10 Przełożona położnych, zastępca przełożonej położnych

PFSz: wykreślić, stanowisko opisane w stanowisku kierownika komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego (pkt. 4)

tytuł magistra na kierunku położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

3
tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia2)

 

3
tytuł licencjata położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia2)

 

5
11 Ratownik Medyczny Koordynujący

Koordynator zespołu ratowników medycznych

spełnia wymagania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 3 i 4 lit. a, b, d i e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym[5]) oraz posiada tytuł magistra w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu

 

5 lat w jednostce systemu PRM
12 Specjalista do spraw epidemiologii

 

tytuł co najmniej licencjata na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny[6])

 

3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny6)

 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny6)

 

13 Kierownik centralnej sterylizatorni

PFSz: wykreślić, opisane w stanowisku kierownika komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego, pkt. 4

wyższe wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie[7])

 

 

3

wyższe wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

 

5
14 Zastępca kierownika centralnej sterylizatorni

PFSz: wykreślić, opisane w stanowisku kierownika komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego, pkt. 4

wyższe wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie[8])

 

3
wyższe wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

 

5
ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników

centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

 

6
15 Inspektor do spraw gospodarki lekiem

(wykreślić – kompetencja Dyrektora podmiotu leczniczego w porozumieniu z Zastępcą ds. medycznych oraz Kierownikiem Apteki Szpitalnej, który może delegować odpowiednią osobę, niekoniecznie farmaceutę)

tytuł zawodowy magistra farmacji i tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej lub specjalizacja II lub I stopnia z farmacji aptecznej lub farmacji szpitalnej

 

3
16 Inspektor ochrony radiologicznej Kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[9])

 

17 Starszy asystent lekarz lub lekarz dentysta

(wykreślić asystent: mylące w kontekście nowego zawodu asystent lekarza oraz używania terminu asystent w stosunku do innych zawodów, np. asystent dentystyczny), lekarz specjalista nie jest niczyim asystentem ale jest samodzielnym lekarzem)

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia

 

8
18 Asystent lekarz lub lekarz dentysta tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu oraz tytuł specjalisty i ukończone szkolenie specjalizacyjne lub specjalizacja I stopnia

 

 

5

19 Młodszy asystent lekarz lub lekarz dentysta tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu

 

20 Stażysta lekarz lub lekarz dentysta tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu w miejscu i czasie odbywania stażu podyplomowego

 

21 Starszy asystent specjalista zdrowia publicznego tytuł zawodowy

magistra na kierunku zdrowie publiczne lub tytuł zawodowy

magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowie publiczne

 

5
22 Asystent zdrowia publicznego

Wykreślić

tytuł zawodowy

magistra na kierunku zdrowie publiczne lub tytuł zawodowy

magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowie publiczne

 

23 Młodszy asystent zdrowia publicznego tytuł zawodowy

licencjata na kierunku zdrowie publiczne

 

 

24 Starszy koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

 

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[10]) 5
25 Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

 

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami10)

 

26 Starszy specjalista inżynier medyczny

Połączyć z inżynierem biomedycznym

tytuł zawodowy

magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej

 

7
27 Specjalista inżynier medyczny

Połączyć z inżynierem biomedycznym

tytuł zawodowy

magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej

 

5
28 Młodszy specjalista inżynier medyczny

Połączyć z inżynierem biomedycznym

tytuł zawodowy

magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej

 

29 Inżynier biomedyczny tytuł inżyniera lub magistra-inżyniera na kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria medyczna

 

3
30 Młodszy inżynier biomedyczny tytuł licencjata lub inżyniera na kierunku inżynieria biomedyczna

 

31 Starszy specjalista fizyk medyczny tytuł magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej

 

7
32 Specjalista fizyk medyczny

 

tytuł magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej

 

5
33 Młodszy specjalista fizyk medyczny tytuł magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej

 

34 Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej

Lub pielęgniarka koordynująca prace innych pielęgniarek (połączyć ze stanowiskiem opisanym w pkt. 39)

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka2)

 

1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł licencjata pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny 4 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny6) 7 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
35 Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej lub

Połączyć ze stanowiskiem opisanym w pkt. 39: pielęgniarka koordynująca prace innych pielęgniarek

tytuł magistra na kierunku położnictwo 1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna2)

 

1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł licencjata położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł licencjata położnictwa i kurs kwalifikacyjny 4 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny6) 7 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
36 Starsza asystent pielęgniarka lub położna specjalista

Asystent  – pielęgniarka nie jest asystentem ale samodzielnym profesjonalistą medycznym

Sama ma asystenta w postaci opiekuna medycznego

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5
37 Asystent pielęgniarka lub położna tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub tytuł magistra na kierunku położnictwo

 

3
38 Młodsza asystent pielęgniarka lub położna tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub tytuł magistra na kierunku położnictwo

 

39 Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

(Połączyć ze stanowiskiem pielęgniarki i położnej oddziałowej)

 

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka2)

 

1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny 4 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny6) 7 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
40 Położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych

(Połączyć ze stanowiskiem pielęgniarki i położnej oddziałowej)

 

tytuł magistra na kierunku położnictwo 1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna2)

 

1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł licencjata położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
tytuł licencjata położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny 4 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny6) 7 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
41 Specjalista pielęgniarka

Wykreślić:

Opisane w punkcie 36

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

tytuł licencjata pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

42 Specjalista położna

Wykreślić:

Opisane w punkcie 36

tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

tytuł licencjata położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

43 Starsza pielęgniarka

Wykreślić:

Opisane w punkcie 37

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

 

tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka2)

 

1
tytuł licencjata pielęgniarstwa

 

3
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

 

3
44 Starsza położna

Wykreślić:

Opisane w punkcie 37

tytuł magistra na kierunku położnictwo

 

tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i tytuł licencjata położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna2)

 

1
tytuł licencjata położnictwa

 

3
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

 

3
45 Pielęgniarka

Wykreślić:

Opisane w punkcie 38

tytuł licencjata pielęgniarstwa

 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

 

46 Położna

Wykreślić:

Opisane w punkcie 38

tytuł licencjata położnictwa
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

 

47 Starszy asystent farmacji szpitalnej Farmaceuta kliniczny tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej

 

7

5

48 Asystent farmacji szpitalnej lub klinicznej

Farmaceuta kliniczny

tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej

 

5
49 Asystent farmacji

Wykreślić

tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie farmacji

 

5
50 Młodszy asystent farmacji

Farmaceuta kliniczny

tytuł zawodowy magistra farmacji

 

3
51 Farmaceuta

Duplikat 48

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[11])

 

52 Starszy  technik farmaceutyczny rozpoczęcie przed dniem 1 września 2018 r. i

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny lub rozpoczęcie po dniu 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny

 

3
53 Młodszy Technik farmaceutyczny rozpoczęcie przed dniem 1 września 2018 r. i

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny lub rozpoczęcie po dniu 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny

 

54 Starszy asystent fizjoterapii

fizjoterapeuta

(samodzielny zawód, nie jest asystentem)

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[12]) i tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej

 

7

5

55 Asystent fizjoterapii

Fizjoterapeuta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami12) i tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej

 

56 Młodszy asystent fizjoterapii

Młodszy fizjoterapeuta

spełnia wymagania, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1, 1a, 4 – 7 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty12)

 

5
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studiów wyższych z zakresu fizjoterapii

obejmujących co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskanie tytułu licencjata i dodatkowo odbycie studiów wyższych obejmujących co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskanie tytułu magistra

 

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku

 

57 Starszy fizjoterapeuta

J.w. pkt 54

? połączyć

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami12)

 

3
58 Fizjoterapeuta

J.w. pkt 55

? połączyć

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami12)

 

59 Starszy asystent dietetyki

Dietetyk kliniczny

 

 

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu licencjata i dodatkowo rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra

 

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra, lub magistra inżyniera na tym kierunku

 

60 Asystent dietetyki

Dietetyk kliniczny

 

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu licencjata i dodatkowo rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra

 

5
ukończenie studiów wyższych na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

 

61 Młodszy asystent dietetyki

Młodszy dietetyk kliniczny

 

 

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu licencjata

 

5

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu licencjata

 

62 Starszy dietetyk

Połączyć z 59

 

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu licencjata lub dodatkowo rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra

 

3
ukończenie studiów wyższych na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra na tym kierunku

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu licencjata, lub magistra, lub magistra inżyniera na tym kierunku

 

rozpoczęcie przed 1 września 2013 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu dietetyka lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie dyplomu technika technologii żywienia w specjalności dietetyka

 

63 Dietetyk

Połączyć z 59

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu licencjata lub dodatkowo rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra na tym kierunku

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu licencjata, lub magistra, lub magistra inżyniera na tym kierunku

 

rozpoczęcie przed 1 września 2013 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu dietetyka lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie dyplomu technika technologii żywienia w specjalności dietetyka

 

64 Starszy asystent specjalista diagnostyki laboratoryjnej

(nie jest asystentem, to samodzielny pracownik)

tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych

 

7

 

65 Asystent diagnostyki laboratoryjnej

Diagnosta laboratoryjny

tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych

 

5
66 Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

Połaczyć z 65

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[13])

 

3
67 Diagnosta laboratoryjny

Połączyć z 64

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami13)

 

68 Starszy technik analityki medycznej rozpoczęcie przed dniem 1 września 2004 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki medycznej lub ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki lub technika medycznego analityki

 

3
69 Młodszy Technik analityki medycznej rozpoczęcie przed dniem 1 września 2004 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki medycznej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki lub technika medycznego analityki

 

70 Starszy laborant diagnostyki laboratoryjnej co najmniej wykształcenie średnie 5 lat pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym
71 Młodszy Laborant diagnostyki laboratoryjnej co najmniej wykształcenie średnie

 

72 Starszy specjalista neurologopeda, surdologopeda rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

7
ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych na kierunku albo
w specjalności logopedia obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

73 Specjalista neurologopeda, surdologopeda rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii 

 

5
ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych na kierunku albo
w specjalności logopedia obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

74 Młodszy specjalista neurologopeda, surdologopeda rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych na kierunku albo
w specjalności logopedia obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

 

75 Starszy asystent logopedii

Połączyć z 73

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu magistra

 

5
ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych na kierunku albo
w specjalności logopedia obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu magistra
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

 

76 Młodszy asystent logopedii

Połączyć z 74

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu licencjata

 

5
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych na kierunku albo
w specjalności logopedia obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu licencjata
77 Logopeda

Połączyć z 74

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra

 

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych na kierunku albo
w specjalności logopedia obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

 

78 Starszy specjalista psycholog kliniczny tytuł zawodowy psychologa oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna

 

7

 

79 Specjalista psycholog kliniczny tytuł zawodowy psychologa oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna

 

3
80 Młodszy specjalista psycholog kliniczny tytuł zawodowy psychologa oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna

 

81 Starszy psycholog

Połączyć z 78

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[14])

 

3
82 Psycholog

Połaczyć z 79

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami14)

 

83 Starszy specjalista psychoterapeuta kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami określone dla osoby prowadzącej psychoterapię[15])

 

3
84 Psychoterapeuta kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami określone dla osoby prowadzącej psychoterapię15)

 

85 Starszy specjalista psychoterapeuta dzieci i młodzieży kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[16])

 

3
86 Psychoterapeuta dzieci i młodzieży kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16)

 

87 Starszy asystent ratownik medyczny spełnia wymagania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 3 i 4 lit. a lub b albo odpowiednio lit. d lub lit. e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5) oraz posiada tytuł magistra w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu

 

5 lat

w jednostce systemu o której mowa w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w centrum urazowym, w centrum urazowym dla dzieci, w jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w zespole transportu medycznego lub w dyspozytorni

 

88 Asystent ratownik medyczny spełnia wymagania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 3 i 4 lit. a lub b albo odpowiednio lit. d lub lit. e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5)

 

5 lat

w jednostce systemu o której mowa w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w centrum urazowym, w centrum urazowym dla dzieci, w jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w zespole transportu medycznego lub w dyspozytorni

 

89 Młodszy asystent ratownik medyczny spełnia wymagania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 3 i lit. a lub b albo odpowiednio lit. d lub lit. e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5)

 

3 lata

w jednostce systemu o której mowa w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w centrum urazowym, w centrum urazowym dla dzieci, w jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w zespole transportu medycznego lub w dyspozytorni

 

90 Starszy ratownik medyczny

Połączyć z 87

spełnia wymagania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-3 i 4 lit. c albo odpowiednio lit. d lub lit. e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5)

 

3 lata

w jednostce systemu o której mowa w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w centrum urazowym, w centrum urazowym dla dzieci, w jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w zespole transportu medycznego lub w dyspozytorni

 

91 Ratownik medyczny

Połączyć z 88

spełnia wymagania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-3 i 4 lit. a-c albo odpowiednio lit. d lub lit. e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5)

 

92 Starszy asystent elektroradiolog rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie elektroradiologii obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu magistra lub magistra lub magistra inżyniera

 

7

 

93 Asystent elektroradiolog rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie elektroradiologii obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu magistra lub magistra lub magistra inżyniera

 

5
94 Młodszy asystent elektroradiologii rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie elektroradiologii obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

5
ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

95 Elektroradiolog koordynujący i nadzorujący pracę innych elektroradiologów rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie elektroradiologii obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu co najmniej licencjata lub inżyniera

 

5 lat, w tym 1 rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog

 

7 lat, w tym 3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
96 Starszy technik elektroradiolog

 

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie elektroradiologii obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu co najmniej licencjata lub inżyniera

 

3
ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog

 

97 Technik elektroradiolog rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych w zakresie elektroradiologii obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu co najmniej licencjata lub inżyniera

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog

 

98 Starszy asystent technik dentystyczny rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera

 

7

5

99 Asystent technik dentystyczny rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera

 

5
100 Młodszy asystent technik dentystyczny rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

5
ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

101 Starszy technik dentystyczny

(połączyć z 98)

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie co najmniej tytułu licencjata lub inżyniera

 

3
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie  szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik dentystyczny albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika dentystycznego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny lub uzyskanie przed dniem 22 lipca 2011 r. kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno – dentystycznych

 

102 Technik dentystyczny

(Połączyć z 99)

 

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie co najmniej tytułu licencjata lub inżyniera

 

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie  szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik dentystyczny albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika dentystycznego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny lub uzyskanie przed dniem 22 lipca 2011 r. kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno – dentystycznych

 

103 Starszy asystent protetyk słuchu ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera

 

7
104 Asystent protetyk słuchu ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera

 

5
105 Młodszy asystent protetyki słuchu ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie co najmniej tytułu licencjata lub inżyniera

 

5
106 Starszy protetyk słuchu

Połączyć z 102

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

 

3

 

 

 

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie protetyk słuchu albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego protetyk słuchu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu

 

posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończenie do dnia 1 października 2010 r.

kursu z zakresu protetyki słuchu organizowanego przez szkołę wyższą kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmującego co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu

 

uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomu mistrza w zawodzie protetyk słuchu
107 Protetyk słuchu

Połączyć z 103

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie protetyk słuchu albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego protetyk słuchu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu

 

posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończenie do dnia 1 października 2010 r. kursu z zakresu protetyki słuchu organizowanego przez szkołę wyższą kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmującego co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu

 

uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomu mistrza w zawodzie protetyk słuchu

 

108 Starszy optometrysta ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optometria obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera

 

3
ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii

 

109 Optometrysta ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optometria obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera

 

ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii

 

110 Starszy asystent audiofonolog ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

 

7
111 Asystent audiofonolog ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

 

5
112 Młodszy asystent audiofonolog ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

 

3
113 Audiofonolog

Połączyć z 111

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

 

114 Starszy asystent terapeuta zajęciowy rozpoczęcie po dniu 30 sierpnia 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu magistra

 

7
115 Asystent terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy

rozpoczęcie po dniu 30 sierpnia 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu magistra

 

5
116 Młodszy asystent terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy

rozpoczęcie po dniu 30 sierpnia 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata

 

5
ukończenie przed dniem 1 października 2011 r. studiów wyższych w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskanie tytułu licencjata

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata

 

117 Starszy terapeuta zajęciowy

Połączyć z 114

rozpoczęcie po dniu 30 sierpnia 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie co najmniej tytułu licencjata

 

3
ukończenie przed dniem 1 października 2011 r. studiów wyższych w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskanie tytułu licencjata

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy

 

ukończenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej

 

118 Terapeuta zajęciowy

Połączyć z 115

 

rozpoczęcie po dniu 30 sierpnia 2012 r. i ukończenie studiów wyższych w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie co najmniej tytułu licencjata

 

ukończenie przed dniem 1 października 2011 r. studiów wyższych w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskanie tytułu licencjata

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy.

 

ukończenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej

 

119 Starszy artterapeuta lub muzykoterapeuta ukończenie szkoły wyższej na kierunkach artystycznych lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia artterapii lub muzykoterapii

 

3
120 Artterapeuta lub muzykoterapeuta ukończenie szkoły wyższej na kierunkach artystycznych lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia artterapii lub muzykoterapii

 

121 Starszy terapeuta środowiskowy wykształcenie średnie i ukończenie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej zgodnie z zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programem szkolenia z zakresu terapii środowiskowej

 

5
122 Terapeuta środowiskowy wykształcenie średnie i ukończenie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej zgodnie z zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programem szkolenia z zakresu terapii środowiskowej

 

123 Starszy asystent

Wykreślić

Nazwa asystent oznacza niesamodzielną pracę (pomocnik)

tytuł zawodowy magistra oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie właściwej dla stanowiska lub stopień naukowy doktora, lub studia podyplomowe, właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

7
124 Asystent

Wykreślić

Nazwa asystent oznacza niesamodzielną pracę (pomocnik)

tytuł zawodowy magistra oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie właściwej dla stanowiska lub stopień naukowy doktora, lub studia podyplomowe, właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

5
125 Młodszy asystent

Wykreślić

Nazwa asystent oznacza niesamodzielną pracę (pomocnik)

tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny

 

126 Starszy specjalista psychoterapii uzależnień kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[17])

 

5
127 Specjalista psychoterapii uzależnień kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami17)

 

128 Starszy instruktor terapii uzależnień kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami17)

 

5
129 Instruktor terapii uzależnień kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami17)

 

130 Starszy felczer tytuł zawodowy felczera

 

5
131 Felczer tytuł zawodowy felczera

 

132 Specjalista do spraw promocji zdrowia tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub studia wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub w specjalności promocja zdrowia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie[18])

 

133 Edukator do spraw diabetologii tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

 

2
tytuł licencjata pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

 

2
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

 

2
tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i kurs specjalistyczny edukator w cukrzycy

 

1 rok w ośrodku o profilu diabetologicznym
tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa i kurs specjalistyczny edukator w cukrzycy

 

2 lata w ośrodku o profilu diabetologicznym
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i kurs specjalistyczny edukator w cukrzycy

 

2 lata w ośrodku o profilu diabetologicznym
tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo6), licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa6)

 

5 lat w ośrodku o profilu diabetologicznym
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna6)

 

5 lat w ośrodku o profilu diabetologicznym
134 Edukator do spraw stomii

Specjalista pielęgnacji stomii

(Osoba która pielęgnuje stomię, a nie tylko edukuje)

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 1 rok doświadczenia w opiece nad chorymi ze stomią lub kurs specjalistyczny – Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

 

tytuł licencjata pielęgniarstwa 2 lata doświadczenia w opiece nad chorymi ze stomią lub kurs specjalistyczny – Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki 2 lata doświadczenia w opiece nad chorymi ze stomią lub kurs specjalistyczny – Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

 

135 Edukator do spraw laktacji

Specjalista

tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 

licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 

tytuł magistra na kierunku położnictwo i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji

 

1
licencjat położnictwa i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji

 

2
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji

 

2
tytuł magistra na kierunku położnictwo6)

 

2
licencjat położnictwa6)

 

5
średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna6)

 

5
136 Starszy perfuzjonista co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

 

5

 

co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończone przeszkolenie specjalistyczne na podstawie dotychczasowych przepisów

 

137 Perfuzjonista co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

 

2

 

co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończone przeszkolenie specjalistyczne na podstawie dotychczasowych przepisów

 

138 Młodszy perfuzjonista co najmniej średnie wykształcenie medyczne

 

139 Starszy asystent higienista stomatologiczny rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych z zakresu higieny dentystycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu licencjata

 

7
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończenie studiów wyższych na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu licencjata

 

140 higienista stomatologiczny rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych z zakresu higieny dentystycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu licencjata

 

5
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończenie studiów wyższych na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu licencjata

 

141 Młodszy asystent higienista stomatologiczny rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych z zakresu higieny dentystycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu licencjata

 

3
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończenie studiów wyższych na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu licencjata

 

142 Starsza higienistka stomatologiczna

Połaczyć z 139

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie higienistka stomatologiczna albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna

 

3
143 Higienistka stomatologiczna

Połączyć z 140

 

 

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów wyższych z zakresu higieny dentystycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu licencjata

 

ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończenie studiów wyższych na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu licencjata

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie higienistka stomatologiczna albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna

 

144 Starsza asystentka stomatologiczna

(Tym razem właściwe użycie nazwy Asystent)

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie asystentka stomatologiczna albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna

 

3
145 Asystentka stomatologiczna

(Tym razem właściwe użycie nazwy Asystent)

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie asystentka stomatologiczna albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna

 

146 Starsza opiekunka dziecięca rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekunka dziecięca albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub liceum medycznego i uzyskanie tytułu zawodowego opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca

 

3
ukończenie liceum profilowanego o profilu socjalnych oraz rozpoczęcie w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 1 września 2014 r. i ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i uzyskanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca

 

147 Opiekunka dziecięca rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekunka dziecięca albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub liceum medycznego i uzyskanie tytułu zawodowego opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca

 

ukończenie liceum profilowanego o profilu socjalnych oraz rozpoczęcie w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 1 września 2014 r. i ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i uzyskanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca

 

148 Starsza ortoptystka rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie ortoptystka albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego ortoptystki lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptystka

 

3
149 Ortoptystka rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie ortoptystka albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego ortoptystki lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptystka

 

150 Starszy technik masażysta rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik masażysta albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta

 

3
151 Technik masażysta rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik masażysta albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta

 

152 Starszy technik ortopedyczny

(Ortopeda = lekarz)

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności technika ortopedyczna i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

3
rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik ortopeda albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik ortopeda lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ortopeda

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tytułu zawodowego w zawodzie technik biomechanik
uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomu mistrza w zawodzie technik ortopeda

 

153 Technik ortopeda ortopedyczny

 

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności technika ortopedyczna i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik ortopeda albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik ortopeda lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ortopeda

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tytułu zawodowego w zawodzie technik biomechanik

 

uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomu mistrza w zawodzie technik ortopeda

 

154 Starszy opiekun medyczny

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego i uzyskanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny 3
rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r, i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i uzyskanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny

 

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2012 r. i ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
155 Opiekun medyczny

 

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego i uzyskanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny

 

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r, i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i uzyskanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny

 

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2012 r. i ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny

 

156 Starszy technik sterylizacji medycznej rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej

 

3
157 Technik sterylizacji medycznej rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej

 

158 Starsza higienistka szkolna ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka szkolna

 

3
159 Higienistka szkolna ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka szkolna

 

160 Kierownik dyspozytorni medycznej spełnia wymagania, o których mowa w art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5)

 

5 lat pracy na stanowisku dyspozytora medycznego
161 Zastępca kierownika dyspozytorni medycznej spełnia wymagania, o których mowa w art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5)

 

3 lata pracy na stanowisku dyspozytora medycznego
162 Główny dyspozytor medyczny spełnia wymagania, o których mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5)

 

5
163 Starszy dyspozytor medyczny spełnia wymagania, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5)

 

3
164 Dyspozytor medyczny spełnia wymagania, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5)

 

165 Starszy koder medyczny

 

tytuł magistra na kierunku zdrowie publiczne w specjalności kodowanie świadczeń zdrowotnych lub

tytuł magistra na innym kierunku i studia podyplomowe z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

 

5
166 Koder medyczny tytuł magistra na kierunku zdrowie publiczne w specjalności kodowanie świadczeń zdrowotnych lub

tytuł magistra na innym kierunku i studia podyplomowe z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

 

3
167 Młodszy koder medyczny tytuł magistra na kierunku zdrowie publiczne w specjalności kodowanie świadczeń zdrowotnych lub

tytuł magistra na innym kierunku i studia podyplomowe z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

 

tytuł licencjata na kierunku zdrowie publiczne i przeszkolenie na stanowisku pracy z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

 

wykształcenie co najmniej średnie i przeszkolenie na stanowisku pracy z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

 

168 Starszy pracownik socjalny szkoła pracowników socjalnych[19])

 

3
169 Pracownik socjalny szkoła pracowników socjalnych19)

 

170 Starsza higienistka szpitalna zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych

 

5
171 Higienistka szpitalna zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych

 

172 Starszy: statystyk medyczny, sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna średnie wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

5
173 Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna,

Asystent medyczny

średnie wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

174 Operator procesu dekontaminacji średnie wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

 

175 Preparator podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

176 Przyuczeni: pomoc dentystyczna i inni średnie wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

177 Starszy sanitariusz szpitalny podstawowe wykształcenie oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy

 

5
podstawowe wykształcenie oraz rozpoczęcie przed dniem 14 maja 1992 r. i ukończenie kursu dla sanitariuszy i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

 

178 Sanitariusz szpitalny podstawowe wykształcenie oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy

 

6 miesięcy
podstawowe wykształcenie oraz rozpoczęcie przed dniem 14 maja 1992 r. i ukończenie kursu dla sanitariuszy i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

 

179 Starszy: sanitariusz (noszowy), salowa, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

3
180 Sanitariusz (noszowy), salowa, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

181 Pracownik ochrony w ośrodku psychiatrii sądowej średnie lub podstawowe wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe[20])

 

182 Koordynator do spraw pakietu onkologicznego co najmniej średnie wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

 

 

  1. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni
1 2 3 4
1 Zastępca kierownika dyrektora podmiotu leczniczego wyższe wykształcenie właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

5
2 Główny księgowy lub zastępca głównego księgowego kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[21])

 

4 Główny specjalista, asystent kierownika dyrektora podmiotu leczniczego

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane – w gestii dyrektora

wyższe wykształcenie 7
5 Radca prawny

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[22])

 

6 Kierownik komórki organizacyjnej

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

wyższe wykształcenie

 

3
średnie wykształcenie

 

5
7 Kierownik transportu wewnętrznego

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

średnie wykształcenie

 

5
8 Starszy specjalista

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

wyższe wykształcenie

 

5
9 Specjalista

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

wyższe wykształcenie

 

3
10 Starszy informatyk

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

wyższe wykształcenie właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

5
11 Informatyk

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

wyższe wykształcenie właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

3
12 Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[23])

 

13 Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami23)

 

14 Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami23)

 

15 Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami23)

 

16 Inspektor do spraw obronnych i rezerw wyższe wykształcenie

 

2
średnie wykształcenie

 

5
17 Inspektor ochrony przeciwpożarowej kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[24])

 

18 Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, mistrz, technik informatyk

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

wyższe wykształcenie właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

1
średnie wykształcenie właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

5
19 Inspektor, księgowy, inspektor terapii pracą, mistrz, starszy kasjer

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

wyższe wykształcenie właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

średnie wykształcenie właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

4
20 Starszy magazynier, intendent, kasjer

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

średnie wykształcenie 1
21 Magazynier

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

średnie wykształcenie

 

podstawowe wykształcenie

 

2
22 Kierownik świetlicy

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

wyższe wykształcenie właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

2
średnie wykształcenie właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

5
23 Starszy bibliotekarz

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[25])

 

5
24 Bibliotekarz

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

kwalifikacje uzyskane zgodnie z

odrębnymi przepisami25)

 

25 Kierownik kancelarii, starszy referent

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

średnie wykształcenie 2
26 Referent, archiwista, sekretarka

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

średnie wykształcenie
27 Inspektor ochrony danych kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami[26])

 

28 Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych wyższe wykształcenie i przeszkolenie zgodnie z odrębnymi przepisami[27])

 

 

 

III. Pracownicy gospodarczy

1 2 3 4
1 Laborant w kotłowni

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

średnie wykształcenie chemiczne

 

2 Konserwator urządzeń technicznych

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe w odpowiednim zawodzie i przeszkolenie specjalistyczne

 

3 Starszy mistrz

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe i dyplom mistrzowski

 

5
4 Mistrz

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe i dyplom mistrzowski

 

5 Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków i inni

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

zasadnicze wykształcenie zawodowe lub podstawowe wykształcenie i kurs przysposobienia zawodowego

 

6 Palacz kotłów parowych o nadciśnieniu 0,07 MPa, wodnych wysokotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

świadectwo czeladnicze lub zasadnicza szkoła zawodowa i uprawnienia kwalifikacyjne typu E 6 miesięcy
7 Palacz kotłów wodnych nisko- i średniotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie palacza i uprawnienia kwalifikacyjne typu E

 

6 miesięcy
8 Palacz pieców spalania odpadów organicznych, aparaturowy uzdatniania wody

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

podstawowe wykształcenie i uprawnienia kwalifikacyjne typu E 6 miesięcy
9 Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowania

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

podstawowe wykształcenie i przyuczenie do zawodu

 

10 Starszy: dozorca, strażnik, portier

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

3
11 Dozorca, strażnik, portier

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

12 Pracownik ochrony

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami20)

 

13 Woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy i inni

Wykreślić: Niepotrzebnie opisane, w gestii dyrektora

podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

 

Objaśnienia:

[1]) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podmiotu leczniczego.

[2]) W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2022 r.

[3]) W dziedzinach medycyny, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapii i innych mających zastoso-wanie w ochronie zdrowia.

[4]) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 994).

[5]) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882).

[6]) W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.

[7]) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielę-gniarstwa chirurgicznego lub mikrobiologii lekarskiej.

[8]) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielę-gniarstwa chirurgicznego.

[9]) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz. 1534) lub rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 1513).

[10]) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i na-rządów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1405  oraz z 2020 r. poz. 567).

[11]) Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1419).

[12]) Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567).

[13]) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 849 oraz z 2020 r. poz. 567).

[14]) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).

[15]) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.).

[16]) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 857).

[17]) Posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322), lub posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).

[18]) Studia na innym kierunku lub specjalności, które w programie kształcenia obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu promocji zdrowia.

[19]) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).

[20]) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838).

[21]) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

[22]) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75).

[23]) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

[24]) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak (Dz. U. poz. 2295).

[25]) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).

[26]) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

[27]) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).