22.12.2017 Stanowisko Polskiej Federacja Szpitali w związku z konsultacjami społecznymi projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia (MZ 598) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które dotyczy optymalnego zaplanowania pracy personelu medycznego.

Polska Federacja Szpitali popiera wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy lekarzy w szpitalu wyrażone w projekcie przedmiotowego rozporządzenia.
Postulaty PFSz dotyczące możliwości bardziej elastycznego zarządzania czasem pracy lekarzy przez menedżerów szpitali znalazły częściowo odzwierciedlenie w przedmiotowym projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia. PFSz zgłasza jednak propozycje dalej idących rozwiązań organizacyjnych w obliczu problemów kadrowych, które dotyczą także innych krajów europejskich (np. aktualny raport brytyjskiego NHS). Uważamy, że całkiem spora część tzw. problemów kadrowych nie wynika z ilościowego niedoboru kadry medycznej, a bardziej ze sztywnego i nieoptymalnego modelu organizacji zabezpieczenia dyżurowego w szpitalach narzucanego przez obecnie regulacje prawne.

Proponujemy aby dyrektor szpitala konsultując się najpierw z dyrektorem ds lecznictwa, dyrektorem ds. pielęgniarstwa oraz lekarzami kierującymi oddziałami, miał możliwość elastycznego kształtowania grafików dyżurowych w szpitalu. Zmiany w tym zakresie powinny być zawsze poprzedzone rzetelną analizą obciążenia lekarzy pracą podczas dyżurów stacjonarnych. Jakość świadczonych usług musi być zachowywani oraz monitorowana. Proponujemy wprowadzenie możliwości dyżurowania lekarzy w szpitalu w sposób bardziej interdyscyplinarny. Oznacza to, ze dla pacjentów objętych opieką szpitalną, w określonych godzinach dyżury zabezpieczać mogli by lekarze pokrewnych, czy uzupełniających się specjalizacji. Proponujemy wprowadzić do projektu rozporządzenia zapisy umożliwiające tego typu rozwiązania organizacyjne, których szczegóły deklarujemy pomóc wypracować. Opcjonalnie, deklarujemy współpracę przy tworzeniu kolejnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, które w sposób stopniowy pozwoliło by na dalsze reformowanie systemu zabezpieczenia dyżurowego w szpitalach, w tym także w oparciu o nowy model szpitalnych oddziałów wieloprofilowych. Proponujemy także wypracowanie standardów dyżurów niestacjonarnych, tzw. pod telefonem, czy a formie telemedycznej w oparciu o doświadczenia krajowe oraz najlepsze wzorce międzynarodowe.

Świetną okazją do dyskusji nad nowoczesnymi rozwiązaniami organizacji zabezpieczenia dyżurowego w szpitalu będzie Konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia, 11.01.2018 na Zamku Królewskim w Warszawie, której jesteśmy współorganizatorem.

Korespondencję przesłano na adres sekretariatu Wiceministra Zdrowia Zbigniewa Króla, który podpisał zaproszenie do zgłaszania uwag przez reprezentatywne organizacje.