PFSz wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania mechanizmu podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Zasady rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne od wielu miesięcy wzbudzają poważne wątpliwości wśród świadczeniodawców. Potwierdzają to liczne wnioski, które są kierowane przez zainteresowane strony do Pana Ministra lub do NFZ o dokonanie interpretacji zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628) w świetle zmian wprowadzonych do jego treści na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681). Zważywszy na powyższe w ocenie Polskiej Federacji Szpitali zachodzi pilna potrzeba dokonania kompleksowej regulacji prawnej w zakresie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń, która rozwiąże zgłaszane przez świadczeniobiorców problemy związane z rozliczaniem przekazanych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

PFSz zwraca się do Ministra Zdrowia o skierowanie do Rady Ministrów wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w przedmiotowym zakresie.

W naszej ocenie normatywnego uregulowania wymaga zarówno określony w ww. rozporządzeniu mechanizm podziału środków przyznanych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek jak i zakres jego zastosowania w odniesieniu do poszczególnych składników wynagrodzenia. Z obecne brzmienie ust. 2 § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U 2015 poz. 1400) w związku z postanowieniami ust. 4 § 2 ww. w części przekraczającej wartość przeznaczoną na wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1100/1200 zł brutto, wskazuje, iż ww. przepis ma charakter normy dyspozytywnej.

Wniosek ten oparty jest na następujących przesłankach. Środki, o których mowa są przeznaczone przez świadczeniodawców na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zaś zasady rozdziału środków dokonywane są przy zachowaniu zasad dialogu społecznego, a jeżeli nie jest to możliwe poprzez równy ich podział pomiędzy wszystkich uprawnionych. Rozdział ww. środków nie następuje zatem w oparciu o przepis prawa lecz na podstawie porozumienia zbiorowego lub zarządzenia wydanego przez świadczeniodawcę. Ponadto zasada średniego wzrostu wynagrodzenia sugeruje to, iż wymienione w ww. przepisie dodatki za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta nie będące dla pracownika dniami pracy nie są wyłącznymi składnikami wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które składają się na średni wzrost wynagrodzenia w związku z przyznanymi dla świadczeniobiorców na ten cel środkami w kwocie 1600, 00 zł brutto brutto. Potwierdzają to także interpretacje wskazanego przepisu przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia a w ślad za nim przez NFZ. Z interpretacji tych wynika bowiem, iż środki na wzrost wynagrodzeń mogą zostać rozliczane także w dodatku stażowym, który nie został w ww. przepisie expressis verbis wymieniony jako składnik wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Podobnie przepis ten nie wymienia innych składników wynagrodzeń, które mogą występować u świadczeniodawców, które jako pochodne od wynagrodzenia zasadniczego wywołują skutek w postaci średniego wzrostu wynagrodzeń. Przewidziany w ww. rozporządzeniu mechanizm podziału środków uprawniania do wniosek, iż analizowana wyżej norma prawna ma charakter ius dispositivum, skoro świadczeniodawca ustala sposób podziału ww. środków w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych lub po zaciągnięciu opinii okręgowej izby pielęgniarskiej. Z przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia interpretacji, oraz idących w ślad za nimi informacji z NFZ wynika, iż ust. 2 § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. zawiera katalog zamknięty składników wynagrodzenia, na które może zostać przeznaczony rozdział środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Konieczne jest zatem uregulowanie wzajemnej zależności pomiędzy ust. 2 § 2 , a ust. 4 § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r.

Ponadto, ww. rozporządzenie nie definiuje pojęcia miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarki lub położnej oraz pojęcia „średni wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi”. Pojęcia te wymagają doprecyzowania wprost w treści rozporządzenia, skoro akt ten posługuje się nimi w swojej treści aż dwukrotnie.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń.

W kierowanych do świadczeniodawców informacjach NFZ wyjaśnia, że środki na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń nie mogą być przeznaczone na te pochodne, które nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach powszechnie obowiązujących. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia podział ww. środków powinien być dokonany w takim samym trybie jak podział środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

W tym kontekście nie jest zrozumiałe, jakie kwestie mają być przedmiotem porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych lub opinii okręgowej izby pielęgniarek i położnych skoro środki te są zdaniem Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń wymienianych w ust. 2 § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r.

Nasuwa się zatem komentarz, iż interpretacje Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ przeprowadzone są contra lege a ich celem nie jest wyniesienie treści przepisu lecz jego uzupełnienie o treści w nim nie występujące.

W ocenie Polskiej Federacji Szpitali kwestia ta także powinna zostać normatywnie uregulowana.

13.11.2019