Polska Federacja Szpitali przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko

Odnosząc się do opublikowanego na stronie ww.gov.pl projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem Polska Federacja Szpitali (PFSz) wnosi następujące uwagi do niniejszego projektu:

  • 1.1 rozporządzenia odnosi się do kierownika podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Jak wskazano w art. 7 ust. 1 ustawy, świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ust. 4, wpisanych do wykazu, zwanego dalej “wykazem”, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż istnieją podmioty które nie znalazły się w „wykazie” a udzielają świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z COVID-19. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku szpitali należących do PFSz, które są podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z COVID-19 w wydzielonych komórkach takich jak np. Centrum Urazowe, czy Trakt Porodowy

Uważamy, iż zaproponowane w rozporządzeniu rozwiązanie jest bardzo istotne i pożądane z punktu widzenia ochrony personelu medycznego przed możliwym zakażeniem a co za tym idzie ochrony pacjentów i dlatego wnoszę by objąć zakresem jego obowiązywania wszystkie podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z COVID-19, także tym nie umieszczonym w wykazie.

  • Dodatkowo PFSz wnosi uwagę do projektu przyznawania świadczenia dodatkowego tylko temu personelowi medycznemu, który nie będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (w tym w innych miejscach niż Podmiot). Takie rozwiązanie wprowadza nierówne traktowanie personelu medycznego, który odpowiedzialnie, do tej pory pracował w jednym podmiocie i obecnie naraża swoje życie i zdrowie w walce z COVID-19, lecz nie otrzyma za to dodatkowego wynagrodzenia. W ocenie PFSz należy również przewidzieć świadczenia dodatkowe dla personelu pracującego dotychczas w jednym podmiocie i obecnie udzielającego świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19.