Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz we współpracy z PFSz pod nadzorem członka zarządu Ewy Książek-Bator z upoważnienia prezesa PFSz, przesłał na ręce Ministra Zdrowia stanowisko wobec projektu założeń ustawy o jakości i bezpieczeństwa pacjenta. Z ramienia MMM prace koordynował Wiceprzewodniczacy Paweł Kroczek

W stanowisku znajdują się m.in. następujace kwestie:

W projekcie założeń nie zostały uwzględnione wszystkie aspekty finansowe wpływające m.in. na szpitale objęte systemem autoryzacji oraz pozostałe instytucje, jak Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które zgodnie z założeniami odpowiedzialne będzie za przygotowanie i bieżące działanie systemu informatycznego pozwalającego na gromadzenie, łączenie oraz analizowanie ogromnych ilości danych (zakładane 60-80 rejestrów). Ponadto w projekcie brakuje podstawowych kryteriów autoryzacji, co budzi ryzyko nałożenia na podmioty kolejnych obowiązków, niedostosowanych do rzeczywistości i faktycznych możliwości szpitali

W prezentowanych założeniach niedostatecznie położono nacisk na powołanie interdyscyplinarnych zespołów odpowiedzialnych we współpracy z Agencją do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta za opracowanie wskaźników oraz dobrych praktyk dla nowo powstających rejestrów medycznych. W zespołach powinni zostać uwzględnieni nie tylko specjaliści wywodzący się ze środowiska medycznego, ale również specjaliści w dziedzinach takich jak ekonomika zdrowia, zdrowie publiczne, farmakoekonomika czy zarządzanie

W opracowaniu nowego podejścia do systemu jakości brakuje silnego zaakcentowania publicznego, powszechnego dostępu do informacji o jakości w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności tych informacji dla pacjentów. Do rozważenia pozostawiamy stworzenie dedykowanego portalu internetowego

Stanowisko zawiera ponadto 19 postulatów szczegółowych, które znajdują sie w przesłanym do MZ dokumencie.