Aktualne problemy z terminami wizyt akredytacyjnych: PFSz zwraca się do MZ
PFSz na wniosek szpitali członkowskich wystąpiła do Ministra Zdrowia o przedłużenie ważności certyfikatów akredytacyjnych oraz prawa do współczynników korygujących w związku z długimi terminami wizyt akredytacyjnych.
Poniżej treść pisma PFSz do MZ:

“Polska Federacja Szpitali (PFSz) otrzymała liczne sygnały mówiące o problemach z przedłużeniem akredytacji szpitali, prosimy o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie,

W nawiązaniu do przepisów Zarządzenia nr 172/2022/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie PSZ świadczeń opieki zdrowotnej, które mają zastosowanie do kontraktowania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2023 r.,

Polska Federacja szpitali zwraca się z prośbą o dostosowanie przepisów przejściowych dotyczących przedłużenia możliwości przekazywania właściwemu Dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego NFZ certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie  art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia(Dz.U. 22016 t. poz.2135), którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego o złożeniu wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego oraz o niezakończeniu procedury oceniającej.

Z informacji uzyskanych od Dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz, obecnie proces oceny jest bardzo długi w tym w szczególności wyznaczanie terminu wizyty akredytacyjnej, w wielu jednostkach termin oczekiwania na wizytę akredytacyjną to nawet 18 miesięcy.

W naszej ocenie zasadnym jest przedłużenie możliwości zachowania przez podmioty lecznicze prawa do współczynników korygujących według zasad obowiązujących w 2022 roku co pozwoli na poprawienie płynności finansowej jednostek i większe bezpieczeństwo opieki nad pacjentami.”