Green Hospital jest kierunkiem szczególnie bliskim działalności Polskiej Federacji Szpitali, która dąży do podnoszenia jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów, przy jednoczesnej minimalizacji degradacji środowiska naturalnego. Dlatego popieramy działalność zmierzającą do zrównoważonego rozwoju placówek medycznych. Cieszy nas więc możliwość pokazania na szerszym forum przedsięwzięć podjętych na przestrzeni ostatnich lat przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza.

Celem szpitala jest osiągnięcie jak największej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i wykorzystania w działalności energii odnawialnej, a także innych zasobów naturalnych. W ciągu ostatnich lat w placówce  doszło, m.in. do kompleksowej termomodernizacji budynków w celu minimalizacji strat ciepła, instalacji pomp ciepła, magazynowania i nawadniania terenów przy budynkach . Punktem kulminacyjnym były dwie inwestycje – instalacje zbiorników na wodę opadową w ramach programu Deszczówka II. Dwa systemy umożliwiają zbieranie i przechowywanie łącznie 700m3 wody opadowej w ciągu roku z przeznaczeniem do jej ponownego wykorzystania także w formie obciążenia oczyszczalni ścieków.

Takie inicjatywy mogą być przykładem nie tylko dla innych polskich placówek medycznych. Także na arenie międzynarodowej wiele jeszcze wymaga zmiany. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Chorób Płuc i Gruźlicy może być dla nich inspiracją. Program zgłoszony został do nagrody w kategorii Doskonałość w dziedzinie niskoemisyjnej opieki zdrowotnej.

Trzymamy kciuki.